Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs: grote belangstelling, volop energie en inspiratie!

De jaarlijkse conferentie van het Platform met het motto 'Inclusiever in de praktijk' is weer druk bezocht. In dertig sessies werd niet alleen aandacht besteed aan de vele facetten van inclusieve(re) praktijken in de klas en op school maar ook hoe samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdhulp en gemeenten hierop anticiperen.

De conferentie werd geopend door Berend Kamphuis, voorzitter College van Bestuur van Verus, en Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB.

Berend Kamphuis en Hans Teegelbeckers openen de conferentie.
Foto: Ewouter Blokland

Berend Kamphuis benadrukt in zijn openingswoord dat de beweging naar inclusiever onderwijs van onderop moet komen en niet vanuit Den Haag.
Hans Teegelbeckers vindt dat de zoektocht naar inclusiever onderwijs ook wel een soort van spoorzoeken is en dat we open staan voor alle kinderen.

Een verslag van de opening alsmede de film "Revolutie of Evolutie" en de videoboodschap van voormalig minister Wiersma die tijdens de opening van de conferentie zijn vertoond, vind je hier.

Gereedschapskist Inclusiever Onderwijs

Onze gereedschapskist inclusiever onderwijs biedt informatie, inspiratie, materialen en hulpmiddelen om te werken aan inclusiever onderwijs. Van materiaal voor dagelijks gebruik in de klas en hulpmiddelen voor visieontwikkeling tot informatie over bestuurlijke randvoorwaarden.

Afbeelding van een gereedschapskist in zwart-wit

Deze 'toolkit' is ontwikkeld voor leraren, ib’ers/zorgcoördinatoren, schoolleiders, ondersteuners uit het onderwijs en daarbuiten, bestuurders, beleidsmakers, en ouders en leerlingen.


Leestip voor de herfst

Een aanbevolen publicatie over inclusief onderwijs voor schoolleiders, ib'ers/zoco's, ondersteuners, opleiders, en beleid en bestuur is Vol potentieel - Krachtig lesgeven in diversiteit  van Wendelien Vantieghem en Inge van de Putte.

Actueel

Handreiking 'Samen werken voor inclusiever onderwijs'

Meer scholen inclusiever maken kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook de gemeenten voor nodig. Gemeenten hebben taken die voor scholen belangrijk zijn, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp en dergelijke. En bovendien houdt inclusie niet op na schooltijd. Hoe werken samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten hierin dan goed samen, onder meer in het OOGO, LEA of REA? En waarover moet dat gesprek gaan?

Voorkaft van de handreiking

Negen voorloperregio's, die samenwerken in het landelijke FNO-programma Naar inclusiever onderwijs hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld in een handreiking. Deze handreiking, geschreven door Marij Bosdriesz en Dolf van Veen en getiteld 'Samen werken voor inclusiever onderwijs', is op 10 februari 2023 aangeboden aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW.

Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft in maart 2023 de "Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035" naar de Tweede Kamer gestuurd.
In het document is de ambitie vastgelegd dat leerlingen en hun ouders in 2035 dichtbij huis een school kunnen kiezen die bij ze past en waar de jongere zich thuis voelt. Iedere leerling moet zich naar zijn of haar mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Alle leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte) leren en spelen samen in dezelfde klas.

Voorwaarden daarvoor zijn dat: leraren dan voldoende zijn toegerust om les te kunnen geven aan een diverse groep; ondersteuning en expertise vanuit het gespecialieerd onderwijs; de jeugdhulp en zorg beschikbaar zijn voor leerlingen en leraren; en het gespecialiseerd onderwijs beschikbaar blijft voor leerlingen die intensievere ondersteuning nodig hebben.

Wiersma meldt dat het komende jaar (2023-2024) wordt gebruikt om samen met alle betrokken partijen een verdere invulling en concretisering te geven aan de werkagenda.

Breng een werkbezoek aan een inclusievere school

Scholen die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, delen graag hun hun visie, ervaring en aanpak met scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden. Dit kan door een werkbezoek aan een inclusieve(re) school in het primair en voortgezet onderwijs af te leggen. Het Platform vervult hierin een rol als intermediair.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Een werkbezoek kan bijdragen aan het proces van werken aan inclusiever onderwijs op de eigen school of in het samenwerkingsverband. Het kan je helpen opstarten, een impuls geven, ijken of inspireren door ervaringen van scholen en schoolteams die al (wat) langer onderweg zijn.

Als jouw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en je wilt deze ervaringen delen, meld de school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Op de webpagina met bezoekscholen vind je ons contactadres.

Blijf op de hoogte!

Jaarlijks organiseren we een landelijke conferentie over inclusiever onderwijs waarin vele praktijkvoorbeelden uit het po, vo en mbo uitgebreid de revue passeren. De volgende conferentie staat gepland op 12 juni 2024, weer in het Spant in Bussum.
In het voorjaar organiseren we de Week van Inclusief Onderwijs, onlinesessies die iedereen kan bijwonen of terugkijken.
Daarnaast publiceren we handreikingen en onderzoeken, en verversen we geregeld onze toolkit of gereedschapskist voor inclusief onderwijs.

Wij houden je graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor onze mailing.

Inclusieve huisvesting speerpunt

Een van de speerpunten van het Platform is inclusieve huisvesting. Wij werken op dit thema nauw samen met Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester.

Francesco Veenstra spreekt de zaal via een beeldverbinding toe.

In zijn bijdrage aan een van onze conferenties schetst hij een inclusief toekomstperspectief waarin hij pleit voor passende huisvesting en inclusieve scholenbouw die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs maar ook aan de leefomgeving in de buurt of het dorp van de school.

Naar top van de pagina