Meld je aan voor de Week van Inclusief Onderwijs

In 2023 organiseert het platform weer een Week van Inclusief Onderwijs onder het motto 'Gewoon meedoen!'. Er zijn vele interessante onlinessessies, verspreid over vier dagen van 6 tot en met 10 februari 2023, waarin we uiteenlopende aspecten van inclusieve(re) onderwijspraktijken belichten.

Uitnodiging voor de Week in de kleuren van het platform.

We staan stil bij actuele beleidsontwikkelingen, inclusieve huisvesting, lerarenopleidingen en professionalisering, het recht op onderwijs van leerlingen met een auditieve of visuele beperking, en de bijdrage van leerlingen zelf aan de vormgeving van inclusiever onderwijs. Ook presenteren we een handreiking voor het onderwijs en gemeenten waarmee zij goede randvoorwaarden kunnen creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs in de regio.

Minister: maak schoolgebouwen geschikt voor inclusief onderwijs

Schoolgebouwen moeten bij nieuwbouw of renovatie meteen geschikt gemaakt worden voor inclusief onderwijs. Dat schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Met name voor inclusief onderwijs zijn de wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting niet duidelijk genoeg.

Nieuw schoolgebouw De Grondtoon in Bunschoten

Minister Wiersma meldt dat hij van plan is een werkgroep van deskundigen te vragen wat nodig is om inclusief onderwijs in het kader van onderwijshuisvesting te realiseren, voortbouwend op het kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Als gemeenten dit beleid verwerken in hun IHP, dan wordt de onderwijshuisvesting bij nieuwbouw en renovatie naar zijn oordeel steeds inclusiever.

Breng een werkbezoek aan een inclusievere school

Scholen die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek. Het Platform vervult hierin een rol als intermediair. Inclusieve(re) scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontvangen graag geïnteresseerden om hen kennis te laten maken met hun visie, ervaring en aanpak.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Progressie inclusievere vo-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning

De helft van de vo-scholen die aan inclusief onderwijs werken wil de komende jaren het aantal leerlingen die speciale onderwijszorg nodig hebben uitbreiden en niet doorverwijzen naar het gespecialiseerd onderwijs. De groep scholen die wil uitbreiden geeft aan dat een aantal randvoorwaarden dan wel moet verbeteren.
Uit het eerste onderzoek onder inclusievere vo-scholen blijkt ook dat dé motivatie achter inclusiever onderwijs bij vo-scholen komt van binnen deze scholen en nauwelijks van buiten.

Dit is te lezen in het onderzoeksrapport 'Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs' van het NCOJ.

Doe je mee?

Ieder kind heeft het recht op onderwijs, op het ontwikkelen van talenten. Samen op één school, ook wanneer het leren extra ondersteuning vraagt. Bekijk de animatie waarin we vertellen wat ons beweegt.

De noodzaak van inclusief onderwijs in video. De video is ondertiteld.

Een inclusieve samenleving vraagt om inclusief onderwijs. Daar leggen we de basis voor samenleven en samenwerken aan een kansrijke toekomst, waarin iedereen kan meedoen.

Gewoon mee kunnen doen. Met onderwijs dat zich aanpast aan jouw behoeften ... Genoeg aandacht ... Leerkrachten die voldoende worden ondersteund ... Zorg en begeleiding dichtbij ... We leren mét en van elkaar. In één onderwijssysteem, voor iedereen!

JongPIT en het Platform Naar Inclusiever Onderwijs zetten in op verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs. Uit ons startonderzoek blijkt dat er op het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland mooie schoolvoorbeelden en aansprekende initiatieven bestaan. Daar sluiten we bij aan, daar kunnen we van leren en daar willen we meer van!
Met steun en intensieve samenwerking helpen we scholen en samenwerkingsverbanden. We benoemen knelpunten en zoeken naar oplossingen. Samen met andere betrokken organisaties, gemeenten en met kinderen, jongeren en ouders. Opgedane kennis en leerervaringen worden gericht verspreid onder andere scholen en nieuwe kansrijke regio's.

Inclusief onderwijs IS mogelijk en van groot maatschappelijk belang, de schoolvoorbeelden laten dat zien. Samen op weg naar inclusief onderwijs in Nederland.

Blijf op de hoogte!

In juni 2022 organiseerde het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie over inclusiever onderwijs. Vele praktijkvoorbeelden uit het po en vo passeerden daarin uitgebreid de revue.
In februari 2023 organiseren we de Week van Inclusief Onderwijs, onlinesessies die iedereen kan bijwonen of terugkijken.
Op 14 juni 2023 organiseren we onze derde landelijke conferentie 'Naar inclusiever onderwijs' in Bussum.

Wij houden je graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor onze mailing.

Inclusieve huisvesting speerpunt

Op 1 juni 2022 organiseerde het platform Naar Inclusiever Onderwijs zijn tweede, goed bezochte landelijke conferentie.

Francesco Veenstra spreekt de zaal via een beeldverbinding toe.

Speciale gast op het congres was Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester. In zijn bijdrage schetste hij een inclusief toekomstperspectief waarin hij pleit voor passende huisvesting en inclusieve scholenbouw die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs maar ook aan de leefomgeving in de buurt of het dorp van de school.

Naar top van de pagina