Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet

Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs en met de evaluatie voor de deur in 2020 is in onderwijsland, gemeenten en aanpalende sectoren de roep om meer inclusief onderwijs en ondersteunend inclusiever beleid steeds duidelijker hoorbaar.

Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet
© Peter van Trijen

Op een groeiend aantal plekken en in alle windstreken zijn initiatieven genomen door onderwijsbestuurders en schoolleiders om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen een meer inclusieve leeromgeving te realiseren.

Een school waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan.

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die al werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs. Het adviseert en steunt scholen die stappen zetten en zich op vormen van inclusiever onderwijs voorbereiden. Het praktijkplatform brengt goede en veelbelovende praktijk van samenwerking van regulier en speciaal onderwijs onder de aandacht en levert op uitnodiging een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsleeromgeving en ondersteuning daarvan.

Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Op woensdag 12 februari 2020 vindt de eerste landelijke conferentie plaats rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'.
De minister van Onderwijs Arie Slob en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink hebben hun medewerking toegezegd.

Een keur aan praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs in po, vo en mbo wordt gepresenteerd met 'lessons learned', ontwerp- en implementatievragen. Daarnaast zijn er workshops op maat voor diverse doelgroepen, zoals schoolleiders, intern begeleiders / zorgcoördinatoren, leerkrachten, leerlingen, ouders en gemeenten.

Inclusievere scholen openen hun deuren

Schoollocaties in het po, vo en mbo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Geïnteresseerden kunnen deze scholen bezoeken op een vaste datum in het schooljaar 2019/2020.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Opvattingen over inclusiever onderwijs

De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt.
Dat is een uitspraak van Nelson Mandela die mij bijzonder aanspreekt. Het is onze taak als volwassenen om voor kinderen een kansrijke toekomst mogelijk te maken waarin zij als volwaardige burgers deel uitmaken van onze samenleving. Daarbij mag niemand uitgesloten worden. Ik geloof in inclusief onderwijs ten behoeve van een inclusieve samenleving.
Alfons Timmerhuis, Lid College van Bestuur Consent, Enschede

Geen kind verlaat ongeletterd en ongecijferd de basisschool. Wat kan ik doen dat het gaat lukken.
Als je maar de methode volgt dan kom je er wel niet.

Nelleke Eelman, Voorzitter College van Bestuur Archipel Onderwijs & Kinderopvang, Zutphen eo