Inclusievere scholen openen hun deuren

Bezoek scholen met een inclusieve praktijk

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven, zo blijkt uit vragen en opmerkingen die ons uit de onderwijspraktijk bereiken. Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. We kijken daarbij vooral naar de huidige praktijk van de school, welke factoren hebben bijgedragen aan het realiseren van inclusiever onderwijs en welke leermomenten gedeeld kunnen worden met andere scholen en samenwerkingsverbanden. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring.

Gebouw van De Korenaar met buitenspelende leerlingen
Foto: Daniëlla van Bergen

Het aantal inschrijvingen voor de ontvangende school is beperkt om de school niet te overbelasten. Daarnaast is er een maximum van 2 inschrijvingen per bezoekende school of organisatie om zoveel mogelijk (andere) geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de inclusieve praktijk. We werken daarom op basis van het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Meld uw school als bezoeklocatie aan

Als uw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en ervaringen wil delen met collega's van andere scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden, meld uw school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

Matrix Lyceum - Drachten vo

Openbare Scholengemeenschap Singelland, het Matrix Lyceum in Drachten biedt passend onderwijs aan havo/vwo-leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien.
De toelatingscommissie van het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan op de Wet passend onderwijs.

De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal. Het Matrix Lyceum streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen, zorgt dat hun leerlingen inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden, waardoor ze sterker worden. Ze willen de leerlingen helpen om hun talenten te ontwikkelen.

Het onderwijs op het Matrix Lyceum is zo ingericht, dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief vlak, kan ontwikkelen. Voor het onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Structuur en voorspelbaarheid staan bij het Matrix Lyceum hoog in het vaandel, zodat ze voor alle leerlingen een veilige leeromgeving creëren.

Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs; iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Wanneer schakelen niet haalbaar blijkt te zijn, begeleiden ze de leerling naar een regulier havo- of vwo-diploma en bereiden ze de leerling voor op het uitstromen naar een opleiding op hbo- of wo-niveau.
In de leeromgeving van het Matrix Lyceum beoogt het Matrix Lyceum een plek waar de leerling authentiek kan zijn, weerbaar wordt, zelfvertrouwen ontwikkelt, zelfstandig leert zijn en waar unieke talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

Dit werkbezoek wordt georganiseerd vanuit het ondersteuningsprogramma samenwerking regulier-speciaal.

Eduwiek - Hoogeveen vo

Eduwiek is een uniek samenwerkingsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq, Kentalis en Onderwijscentrum de Twijn. Het is ontstaan uit een gedeelde visie om élke jongere een optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses.

Leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw van het Roelof van Echten College, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos (vso-scholen), Kentalis en ‘de buren’ van het behandelcentrum Ambiq krijgen les onder één dak. Ook maken we gebruik van de expertise van Onderwijscentrum De Twijn. Iedere school heeft zijn eigen plekje in het gebouw, met een eigen plein en ingang. We delen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, praktijklokalen voor hout en metaal, een winkel, arbeidstrainingscentrum en een simulatiewoonhuis. Ook locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College (mavo onderbouw, havo, atheneum en gymnasium) maakt onderdeel uit van Eduwiek.

Schoolgebouw Roelof van Echten College/Eduwiek in Hoogeveen

Alle kennis en expertise binnen Eduwiek is gebundeld in het Expertisecentrum. Dit team van professionals - die in dienst zijn bij één van de vijf partners - zorgt voor passende, laagdrempelige ondersteuning. Het totale aanbod aan onderwijs, begeleiding en zorg is beschikbaar voor iedere leerling, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

Binnen Eduwiek streven we ernaar om steeds inclusiever onderwijs te gaan verzorgen. Thuisnabij, voor alle leerlingen in onze regio. Dat is onze gezamenlijke ambitie, vanuit de overtuiging dat inclusiever onderwijs goed is voor alle leerlingen. We delen graag onze ervaringen met u; zowel de successen als de verbeterpunten.
We willen vertellen hoe we vanuit onze visie op onderwijs zijn gekomen tot dit samenwerkingsconcept en op welke wijze onze onderwijslocatie aan de Voltastraat tot stand is gekomen. Uiteraard kunt u deze locatie tijdens uw bezoek bekijken. Daarnaast vertellen we u wat Eduwiek in de praktijk betekent voor leerlingen en personeel. Ook het expertisecentrum komt aan bod. Het spreekt voor zich dat er ook ruimte is voor uw vragen.
We vragen u om bij uw inschrijving aan te geven of er specifieke thema’s zijn die uw interesse hebben, zodat we het programma daarop kunnen afstemmen.

Meld u aan voor een schoolbezoek

Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Na registratie ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.
De school neemt 1-2 weken voorafgaande aan het bezoek contact met u op.
Als er te weinig aanmeldingen zijn of bij andere bijzondere omstandigheden, behoudt de school zich het recht voor een schoolbezoek te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

Aanmeldingsformulier

Ik wil graag een van de volgende scholen bezoeken:

In welke sector(en) werkt u?

Door op 'Aanmelden' te klikken gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Uw e-mailadres/telefoonnummer wordt door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs gebruikt voor de communicatie over het schoolbezoek. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de school die u wilt bezoeken.

Contact over werkbezoek aan een school

Neem met vragen over schoolbezoeken contact met ons op via schoolbezoek@naarinclusieveronderwijs.nl

Inclusieve(re) scholen

Deze inclusieve(re) scholen hebben de afgelopen jaren hun ervaringen met scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden tijdens schoolbezoeken gedeeld: De Korenaar, De Kroevendonk, Eduwiek, De Grondtoon, Het Anker ...

Naar top van de pagina