Inclusievere scholen openen hun deuren

Bezoek scholen met een inclusieve praktijk

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven, zo blijkt uit vragen en opmerkingen die ons uit de onderwijspraktijk bereiken. Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. We kijken daarbij vooral naar de huidige praktijk van de school, welke factoren hebben bijgedragen aan het realiseren van inclusiever onderwijs en welke leermomenten gedeeld kunnen worden met andere scholen en samenwerkingsverbanden. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring.

Gebouw van De Korenaar met buitenspelende leerlingen
Foto: Daniëlla van Bergen

Het Gele Park IEKC - Lichtenvoorde kdo-po

In Lichtenvoorde reikt ‘inclusiever’ verder dan de diversiteit van de kinderen die worden opgevangen. In Het Gele Park, een nieuw gebouw in een parkachtige omgeving, werken verschillende partijen samen om voor kinderen het gezamenlijk opgroeien mogelijk te maken. Bij Het Gele Park zijn kinderen al welkom vanaf 6 weken. Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs, buitenschoolse opvang, dagbehandeling en allerlei vormen van zorg onder één dak.

De school volgt de ontwikkeling van kinderen aan de hand van leerlijnen. Hiervoor gebruiken zij het doelgroepenmodel: Zo spreken we dezelfde taal, is overdracht en afstemming goed verzorgd en maken we gebruik van elkaars expertise.

Schoolgebouw Het Gele Park in Lichtenvoorde
Foto: Het Gele Park, Lichtenvoorde

Het betekent nog niet dat alle vormen van onderwijs en ondersteuning in gezamenlijke ruimtes plaatsvinden, maar zoals directeur Will van der Zanden het uitlegt: Wij zijn op weg van integratie naar inclusie. Wij zorgen ervoor dat het kind altijd de juiste ondersteuning krijgt zodat hij of zij een goed gevulde rugzak heeft om mee naar de middelbare school te gaan.

In de aanpak van Het Gele Park past ook de wijze waarop nieuwbouw een extra dimensie geeft aan de relatie met de buurt. Zo heeft de samenwerking met een speeltuinvereniging in de gemeente Oost Gelre de buitenspeelruimte van Het Gele Park voor buurtkinderen bijzonder gemaakt.

Bekijk de korte impresssie van Het Gele Park

Kindcentrum De Ark - Vlaardingen kdo-po

Kindcentrum De Ark biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar. Elk kind krijgt gelijke kansen en de ruimte om zijn of haar talent maximaal te kunnen ontplooien. De Ark is onderscheidend op het gebied van passend onderwijs en opvang. Er wordt, met behulp van een breed netwerk, geïnvesteerd in de kinderen en gezinnen. De missie van het kindcentrum is dan ook: ‘ieder kind heeft het recht om erbij te horen’.

Schoolgebouw Kindcentrum De Ark in Vlaardingen
Foto: De Ark, Vlaardingen

De Ark heeft twee aangrenzende gebouwen (en een dependance op 650 meter van het hoofdgebouw) met een groot schoolplein.
Het kindcentrum is omringd door een aantal hoge flats, die in overwegende mate bewoond worden door gezinnen die het financieel en sociaal niet altijd makkelijk hebben.

De Ark heeft het aanbod breed afgestemd op de schoolbevolking.Opvallend zijn de familieklas, de meerjarengroep en het instructieplein. Voorzieningen, bedacht door een breed samengesteld zorgteam, om kinderen en gezinnen die dat nodig hebben extra zorg en ondersteuning te bieden.
Zo kunnen kinderen die moeite hebben met de leerstof in de meerjarengroep opgevangen worden. In de familieklas draait het om problemen thuis en op school, en doen een dagdeel per week ouders mee. Op het instructieplein krijgen kinderen op hun niveau instructie.

Kindcentrum De Ark ontvangt graag collega’s om over hun proces naar vormgeving van inclusiever onderwijs te vertellen.
Het thema voor het bezoek van maart 2024 is gericht op de zorg/interne begeleiding binnen het kindcentrum.
Bij het bezoek van april 2024 ligt het zwaartepunt bij de organisatie en structuren van het kindcentrum. Uiteraard allebei vanuit de inclusieve gedachte.

Meld je aan voor een schoolbezoek

Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden. Na registratie ontvang je een bevestiging van aanmelding. De school neemt 1-2 weken voorafgaande aan het bezoek contact met jou op.
Als er te weinig aanmeldingen zijn of bij andere bijzondere omstandigheden, behoudt de school zich het recht voor een schoolbezoek te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

Aanmeldingsformulier

Ik wil graag een van de volgende scholen bezoeken:

Aantal personen dat de school wil bezoeken (inclusief jezelf)

In welke sector(en) werk je?

Door op 'Aanmelden' te klikken ga je tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Jouw e-mailadres/telefoonnummer wordt door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs gebruikt voor de communicatie over het schoolbezoek. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de school die je wilt bezoeken.

Beperkt aantal inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen voor de ontvangende school is beperkt om de school niet te overbelasten. Er is een maximum van 2 inschrijvingen per bezoekende school of organisatie om zoveel mogelijk (andere) geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de inclusieve praktijk.
We werken daarom op basis van het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Neem met vragen over schoolbezoeken contact met ons op via schoolbezoek@naarinclusieveronderwijs.nl

Inclusieve(re) scholen

Deze inclusieve(re) scholen hebben de afgelopen jaren hun ervaringen met scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden tijdens schoolbezoeken gedeeld: De Korenaar, De Kroevendonk, Eduwiek, De Grondtoon, Het Anker ...

Meld jouw school als bezoeklocatie aan

Als jouw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en ervaringen wil delen met collega's van andere scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden, meld jouw school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met jou op.

Naar top van de pagina