Inclusievere scholen openen hun deuren

Bezoek scholen met een inclusieve praktijk

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven, zo blijkt uit vragen en opmerkingen die ons uit de onderwijspraktijk bereiken. Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. We kijken daarbij vooral naar de huidige praktijk van de school, welke factoren hebben bijgedragen aan het realiseren van inclusiever onderwijs en welke leermomenten gedeeld kunnen worden met andere scholen en samenwerkingsverbanden. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring.

Gebouw van De Korenaar met buitenspelende leerlingen
Foto: Daniëlla van Bergen

Het aantal inschrijvingen voor de ontvangende school is beperkt om de school niet te overbelasten. Daarnaast is er een maximum van 2 inschrijvingen per bezoekende school of organisatie om zoveel mogelijk (andere) geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de inclusieve praktijk. We werken daarom op basis van het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Meld uw school als bezoeklocatie aan

Als uw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en ervaringen wil delen met collega's van andere scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden, meld uw school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

IKC De Kroevendonk - Roosendaal po

Wat de collega’s van De Kroevendonk in Roosendaal betreft, is je visie op kinderen, je mensvisie, het begin. ‘Ieder kind kan leren en heeft recht op gelijkwaardige kansen om te leren en ieder kind is welkom!’ Daar zijn ze het in het protestants-christelijke kindcentrum De Kroevendonk over eens geworden.
Als na goed overleg blijkt dat dat voor iedereen die de school draagt, de visie een belangrijke drijfveer is, dan kun je verder op weg naar inclusiever onderwijs.

Gebouw van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal

De collega’s in de Roosendaalse school zetten hun deur open en gaan graag in gesprek met collega’s over die gemeenschappelijke motivatie voor het werken met kinderen. Want dat je moet samenwerken en samen verantwoordelijkheid draagt, is ook een overtuiging van de teamleden van De Kroevendonk.
Dat samenwerken gaat natuurlijk gepaard met een onderbouwing vanuit onder andere mediërend leren, vreedzame school etc.

BS De Korenaar - Eindhoven po

Basisschool De Korenaar gelooft in inclusief onderwijs en vindt dat elke kind recht heeft op thuis nabij en passend onderwijs.
De Korenaar vormt samen met kinderopvang Dikkie & Dik Inclusief SPILcentrum Jagershoef. Binnen het SPILcentrum wordt door professionals intensief samengewerkt aan het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 14 jaar zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Gebouw van basisschool De Korenaar in Eindhoven

Op De Korenaar wordt lesgegeven op basis van de principes van ‘Mediërend Leren’. Contact maken en aansluiten bij de mogelijkheden van een kind spelen hierbij een sleutelrol. Het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden en cognitie gaan volgens de school hand in hand. Samen spelen en leren vormen dan ook de basis van het schoolklimaat en worden door de school beschouwt als de kern van inclusief onderwijs. In de kleutergroepen wordt op De Korenaar heterogeen gewerkt. Vanaf groep 3 krijgen leerlingen les in homogene groepen en wordt er daarnaast groepsdoorbrekend samengewerkt en geleerd op de verschillende Leerpleinen die de school rijk is.

Het realiseren van inclusief en passend onderwijs gebeurt op De Korenaar niet alleen door intensief samen te werken met partners, maar ook door te investeren in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Hierdoor kan de school het onderwijs steeds beter afstemmen op de individuele behoeften van leerlingen en een breed ondersteuningsaanbod ontwikkelen. Zo heeft de school bijvoorbeeld gespecialiseerde leerkrachten in huis. Deze ZON-leerkrachten (met ieder een eigen specialisme) begeleiden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften en coachen en ondersteunen daarnaast de groepsleerkrachten. Ook wordt er bij vragen rondom leerlingzorg en onderwijsvernieuwing gebruik gemaakt van video interactie begeleiding.

Eduwiek - Hoogeveen vo

Eduwiek is een uniek samenwerkingsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq, Kentalis en Onderwijscentrum de Twijn. Het is ontstaan uit een gedeelde visie om élke jongere een optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses.

Leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw van het Roelof van Echten College, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos (vso-scholen), Kentalis en ‘de buren’ van het behandelcentrum Ambiq krijgen les onder één dak. Ook maken we gebruik van de expertise van Onderwijscentrum De Twijn. Iedere school heeft zijn eigen plekje in het gebouw, met een eigen plein en ingang. We delen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, praktijklokalen voor hout en metaal, een winkel, arbeidstrainingscentrum en een simulatiewoonhuis. Ook locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College (mavo onderbouw, havo, atheneum en gymnasium) maakt onderdeel uit van Eduwiek.

Schoolgebouw Roelof van Echten College/Eduwiek in Hoogeveen

Alle kennis en expertise binnen Eduwiek is gebundeld in het Expertisecentrum. Dit team van professionals - die in dienst zijn bij één van de vijf partners - zorgt voor passende, laagdrempelige ondersteuning. Het totale aanbod aan onderwijs, begeleiding en zorg is beschikbaar voor iedere leerling, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

Binnen Eduwiek streven we ernaar om steeds inclusiever onderwijs te gaan verzorgen. Thuisnabij, voor alle leerlingen in onze regio. Dat is onze gezamenlijke ambitie, vanuit de overtuiging dat inclusiever onderwijs goed is voor alle leerlingen. We delen graag onze ervaringen met u; zowel de successen als de verbeterpunten.
We willen vertellen hoe we vanuit onze visie op onderwijs zijn gekomen tot dit samenwerkingsconcept en op welke wijze onze onderwijslocatie aan de Voltastraat tot stand is gekomen. Uiteraard kunt u deze locatie tijdens uw bezoek bekijken. Daarnaast vertellen we u wat Eduwiek in de praktijk betekent voor leerlingen en personeel. Ook het expertisecentrum komt aan bod. Het spreekt voor zich dat er ook ruimte is voor uw vragen.
We vragen u om bij uw inschrijving aan te geven of er specifieke thema’s zijn die uw interesse hebben, zodat we het programma daarop kunnen afstemmen.

Meld u aan voor een schoolbezoek

Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Na registratie ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.
De school neemt 1-2 weken voorafgaande aan het bezoek contact met u op.
Als er te weinig aanmeldingen zijn of bij andere bijzondere omstandigheden, behoudt de school zich het recht voor een schoolbezoek te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

Aanmeldingsformulier

Ik wil graag een van de volgende scholen bezoeken:

In welke sector(en) werkt u?

Door op 'Aanmelden' te klikken gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Uw e-mailadres/telefoonnummer wordt door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs gebruikt voor de communicatie over het schoolbezoek. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de school die u wilt bezoeken.

Contact

Neem met vragen over schoolbezoeken contact met ons op via schoolbezoek@naarinclusieveronderwijs.nl

Naar top van de pagina