Wat doen wij

Activiteiten vanuit het platform

In de komende jaren wordt een aantal activiteiten uitgevoerd door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De activiteiten zijn vooral gericht op de ondersteuning van scholen en samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er op meerdere momenten aandacht gevraagd voor het belang van inclusief onderwijs, bijvoorbeeld met de landelijke conferentie van het Platform en tijdens de Week van Inclusief Onderwijs. De stem van Jongeren zélf staat ook centraal in dit project.

Samenwerken aan inclusiever onderwijs in de regio

We zetten onze samenwerking voort met zes samenwerkingsverbanden/regio's die actief werken aan inclusiever onderwijs en breiden het aantal uit tot negen. Deze regio's bevatten samen circa 650 scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Zij zijn met vernieuwende aanpakken bezig die inspiratie en nieuwe kennis kunnen opleveren voor andere regio's, scholen en hun partners.
De samenwerkingsverbanden/regio's bieden een palet aan diversiteit als het gaat om de startposities van scholen en samenwerkingsverbanden en scholen qua doelen/visie, cultuur/draagvlak en aanpak, de beschikbare middelen, omvang, en situering (platteland of stedelijke context).

Met elk van de samenwerkingsverbanden/ regio's wordt gezamenlijk een ontwikkelplan gemaakt met concrete actiepunten en maatwerk-ondersteuning. De periode tot en met december 2023 wordt benut om deze activiteiten en ondersteuning uit te voeren, ontwikkelingen te volgen, werkwijzen te verankeren in de praktijk, resultaten te boeken en afspraken hierover regionaal vast te leggen, ook qua randvoorwaarden.

Ondersteuning van scholen

Mede op basis van enerzijds de onderzoeksresulaten die inzicht bieden in aanpakken, knelpunten, successen en leerervaringen van scholen die werken aan inclusiever onderwijs en anderzijds de ondersteuningsbehoefte van scholen die in kaart zijn gebracht en worden gemonitord, worden de komende periode actief tools en instrumenten aangeboden om scholen, besturen en samenwerkingsverbanden praktisch te (blijven) ondersteunen. Bij de ontwikkeling hiervan zijn ook buitenlandse experts betrokken.

Leerlingen van De Korenaar in de klas.
Foto: Daniëlla van Bergen

Leernetwerken en de beweging

In het ondersteunigsprogramma verbinden we de samenwerkingsverbanden/regio's met elkaar zodat leerervaringen kunnen worden gedeeld en vraagstukken kunnen worden besproken. Ook worden besturen en hun scholen bereikt via de onderwijs-(profiel)organisaties en hun netwerken.
De onderzoeksactiviteiten en de bevindingen uit de regio-aanpak en netwerken van onderwijs(profiel)-organisaties leveren input voor bredere praktijkontwikkeling en beleidsbeïnvloeding gericht op kwaliteitsverbetering, opschaling en verduurzaming.

Stem van jongeren

De stem van Jongeren zélf staat ook centraal in dit project. Het platform werkt nauw samen met Stichting JongPIT op de beoogde doelen van het programma en het realiseren van inclusief onderwijs. Door jongeren perspectief te bieden, door onbegrip in de samenleving weg te nemen en met professionals continu in gesprek te gaan over de kansen en obstakels, draagt JongPIT bij aan volwaardige participatie van jongeren met een chronische aandoening. JongPIT is doorlopend betrokken bij dit project en denkt mee over de verschillende kansen en uitdagingen. JongPIT kan door de inzet van hun actieve netwerk met jongeren met een ondersteuningsbehoefte in alle lagen van het project een rol spelen.

Jaarlijks aandacht voor inclusief onderwijs

Er zijn gedurende het jaar meerdere momenten waarop we actief aandacht vragen voor het belang van inclusief onderwijs. Dit doen we o.a. tijdens de landelijke conferentie van het platform en tijdens de Week van Inclusief Onderwijs die voor de tweede keer plaatsvindt. Een week waarin dit thema centraal staat en allerlei activiteiten worden georganiseerd om meer aandacht te vragen voor het belang ervan. We verkennen graag met alle partners hoe we optimaal kunnen samenwerken rondom deze week.

Naar top van de pagina