Inschrijving Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs open

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je graag uit om onze jaarlijkse conferentie bij te wonen. Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Daarnaast hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart naar inclusief onderwijs een prominente plaats.

Aankondiging met 'Welkom - Conferentie Naar inclusiever onderwijs 2023'

In de sessies is veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma besteedt verder aandacht aan de samenwerking tussen het gespecialiseerd en regulier onderwijs, de bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs.

Handreiking 'Samen werken voor inclusiever onderwijs'

Meer scholen inclusiever maken kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook de gemeenten voor nodig. Gemeenten hebben taken die voor scholen belangrijk zijn, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp en dergelijke. En bovendien houdt inclusie niet op na schooltijd. Hoe werken samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten hierin dan goed samen, onder meer in het OOGO, LEA of REA? En waarover moet dat gesprek gaan?

Voorkaft van de handreiking

Negen voorloperregio's, die samenwerken in het landelijke FNO-programma Naar inclusiever onderwijs hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld in een handreiking. Deze handreiking, geschreven door Marij Bosdriesz en Dolf van Veen en getiteld 'Samen werken voor inclusiever onderwijs', is op 10 februari 2023 aangeboden aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW.

Breng een werkbezoek aan een inclusievere school

Scholen die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek. Het Platform vervult hierin een rol als intermediair. Inclusieve(re) scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontvangen graag geïnteresseerden om hen kennis te laten maken met hun visie, ervaring en aanpak.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Minister: maak schoolgebouwen geschikt voor inclusief onderwijs

Schoolgebouwen moeten bij nieuwbouw of renovatie meteen geschikt gemaakt worden voor inclusief onderwijs. Dat schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Met name voor inclusief onderwijs zijn de wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting niet duidelijk genoeg.

Nieuw schoolgebouw De Grondtoon in Bunschoten

Minister Wiersma meldt dat hij van plan is een werkgroep van deskundigen te vragen wat nodig is om inclusief onderwijs in het kader van onderwijshuisvesting te realiseren, voortbouwend op het kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Als gemeenten dit beleid verwerken in hun IHP, dan wordt de onderwijshuisvesting bij nieuwbouw en renovatie naar zijn oordeel steeds inclusiever.

Doe je mee?

Ieder kind heeft het recht op onderwijs, op het ontwikkelen van talenten. Samen op één school, ook wanneer het leren extra ondersteuning vraagt. Bekijk de animatie waarin we vertellen wat ons beweegt.

De noodzaak van inclusief onderwijs in video. De video is ondertiteld.

Een inclusieve samenleving vraagt om inclusief onderwijs. Daar leggen we de basis voor samenleven en samenwerken aan een kansrijke toekomst, waarin iedereen kan meedoen.

Gewoon mee kunnen doen. Met onderwijs dat zich aanpast aan jouw behoeften ... Genoeg aandacht ... Leerkrachten die voldoende worden ondersteund ... Zorg en begeleiding dichtbij ... We leren mét en van elkaar. In één onderwijssysteem, voor iedereen!

JongPIT en het Platform Naar Inclusiever Onderwijs zetten in op verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs. Uit ons startonderzoek blijkt dat er op het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland mooie schoolvoorbeelden en aansprekende initiatieven bestaan. Daar sluiten we bij aan, daar kunnen we van leren en daar willen we meer van!
Met steun en intensieve samenwerking helpen we scholen en samenwerkingsverbanden. We benoemen knelpunten en zoeken naar oplossingen. Samen met andere betrokken organisaties, gemeenten en met kinderen, jongeren en ouders. Opgedane kennis en leerervaringen worden gericht verspreid onder andere scholen en nieuwe kansrijke regio's.

Inclusief onderwijs IS mogelijk en van groot maatschappelijk belang, de schoolvoorbeelden laten dat zien. Samen op weg naar inclusief onderwijs in Nederland.

Blijf op de hoogte!

In juni 2022 organiseerde het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie over inclusiever onderwijs. Vele praktijkvoorbeelden uit het po en vo passeerden daarin uitgebreid de revue.
In februari 2023 organiseren we de Week van Inclusief Onderwijs, onlinesessies die iedereen kan bijwonen of terugkijken.
Op 14 juni 2023 organiseren we onze derde landelijke conferentie 'Naar inclusiever onderwijs' in Bussum.

Wij houden je graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor onze mailing.

Inclusieve huisvesting speerpunt

Op 1 juni 2022 organiseerde het platform Naar Inclusiever Onderwijs zijn tweede, goed bezochte landelijke conferentie.

Francesco Veenstra spreekt de zaal via een beeldverbinding toe.

Speciale gast op het congres was Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester. In zijn bijdrage schetste hij een inclusief toekomstperspectief waarin hij pleit voor passende huisvesting en inclusieve scholenbouw die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs maar ook aan de leefomgeving in de buurt of het dorp van de school.

Naar top van de pagina