Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert de jaarlijkse conferentie op 12 juni 2024. Onder het motto 'Bouwen aan inclusiever onderwijs' is er weer een nieuw gevarieerd programma samengesteld.

Aankondiging met Conferentie Naar inclusiever onderwijs 2024

Er is onder meer aandacht voor de laatste informatie over het overheidsbeleid in Nederland op het gebied van inclusief onderwijs, nieuwe good practices en leerervaringen van inclusieve scholen in Nederland, inclusieve onderwijshuisvesting (nieuwbouw en renovatie), en nog veel meer.

In de ruim 30 zeer gevarieerde sessies is veel aandacht voor aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Er is volop gelegenheid om inspiratie en kennis op te doen en ervaringen met elkaar te delen.

Vanwege de grote belangstelling is inschrijven helaas niet meer mogelijk maar er is wel een wachtlijst ingesteld.

Stimulerende voorbeelden uit de praktijk opgetekend

In het eindmanifest van FNO-programma Jongeren INC wordt in een aantal artikelen uitgebreid stilgestaan bij ontwikkelingen en goede voorbeelden op het gebied van inclusiever onderwijs.

Leerling in rolstoel met een megafoon

Zo wordt beschreven hoe leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte op de Monnikskap in Nijmegen een havo- of vwo-diploma kunnen behalen. Kern van het succes: persoonlijke ontwikkelplannen die samen met de leerlingen worden uitgewerkt.

Op het eiland Goeree-Overflakkee gaan bijna alle leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs. Aanpak: Redeneer vanuit het perspectief van de leerling en niet de inclusieve school is het doel, maar een inclusieve regio.

In de regio Gorinchem enthousiasmeren gemeenten, scholen, leerkrachten en ouders elkaar om tot ‘meer inclusief onderwijs’ te komen, wat vooral het gevolg is van goede ondersteuning voor leerkrachten.

Vervolgens laten schoolleider Berdi de Jonge en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra hun licht schijnen op hoe een inclusief schoolgebouw eruit moet zien: Het gaat over meer dan liften en hellingbanen.

In een beschouwend slotstuk pleit Dolf van Veen ervoor om te vooral te beginnen met inclusief onderwijs want met wachten op de ideale randvoorwaarden start je nooit.

Actueel

Gereedschapskist Inclusiever Onderwijs

Onze gereedschapskist inclusiever onderwijs biedt informatie, inspiratie, materialen en hulpmiddelen om te werken aan inclusiever onderwijs. Van materiaal voor dagelijks gebruik in de klas en hulpmiddelen voor visieontwikkeling tot informatie over bestuurlijke randvoorwaarden.

Afbeelding van een gereedschapskist in zwart-wit

Deze 'toolkit' is ontwikkeld voor leraren, ib’ers/zorgcoördinatoren, schoolleiders, ondersteuners uit het onderwijs en daarbuiten, bestuurders, beleidsmakers, en ouders en leerlingen.

Handreiking 'Samen werken voor inclusiever onderwijs'

Meer scholen inclusiever maken kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook de gemeenten voor nodig. Gemeenten hebben taken die voor scholen belangrijk zijn, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp en dergelijke. En bovendien houdt inclusie niet op na schooltijd. Hoe werken samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten hierin dan goed samen, onder meer in het OOGO, LEA of REA? En waarover moet dat gesprek gaan?

Voorkaft van de handreiking

Negen voorloperregio's, die samenwerken in het landelijke FNO-programma Naar inclusiever onderwijs hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld in een handreiking. Deze handreiking, geschreven door Marij Bosdriesz en Dolf van Veen en getiteld 'Samen werken voor inclusiever onderwijs', is op 10 februari 2023 aangeboden aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW.

Breng een werkbezoek aan een inclusievere school

Scholen die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, delen graag hun hun visie, ervaring en aanpak met scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden. Dit kan door een werkbezoek aan een inclusieve(re) school in het primair en voortgezet onderwijs af te leggen. Het Platform vervult hierin een rol als intermediair.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Een werkbezoek kan bijdragen aan het proces van werken aan inclusiever onderwijs op de eigen school of in het samenwerkingsverband. Het kan je helpen opstarten, een impuls geven, ijken of inspireren door ervaringen van scholen en schoolteams die al (wat) langer onderweg zijn.

Als jouw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en je wilt deze ervaringen delen, meld de school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Op de webpagina met bezoekscholen vind je ons contactadres.

Blijf op de hoogte!

Jaarlijks organiseren we een landelijke conferentie over inclusiever onderwijs waarin vele praktijkvoorbeelden uit het po, vo en mbo uitgebreid de revue passeren. De volgende conferentie staat gepland op 12 juni 2024, weer in het Spant in Bussum.
In het voorjaar organiseren we de Week van Inclusief Onderwijs, onlinesessies die iedereen kan bijwonen of terugkijken.
Daarnaast publiceren we handreikingen en onderzoeken, en verversen we geregeld onze toolkit of gereedschapskist voor inclusief onderwijs.

Wij houden je graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor onze mailing.

Inclusieve huisvesting speerpunt

Op 1 juni 2022 organiseerde het platform Naar Inclusiever Onderwijs zijn tweede, goed bezochte landelijke conferentie.

Francesco Veenstra spreekt de zaal via een beeldverbinding toe.

Speciale gast op het congres was Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester. In zijn bijdrage schetste hij een inclusief toekomstperspectief waarin hij pleit voor passende huisvesting en inclusieve scholenbouw die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs maar ook aan de leefomgeving in de buurt of het dorp van de school.

Naar top van de pagina