Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert weer zijn jaarlijkse conferentie. Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Daarnaast hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart naar inclusief onderwijs een prominente plaats.
De conferentie is volgeboekt en de inschrijving is gesloten.

Aankondiging met 'Welkom - Conferentie Naar inclusiever onderwijs 2023'

In de sessies is veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma besteedt verder aandacht aan de samenwerking tussen het gespecialiseerd en regulier onderwijs, de bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs.

Handreiking 'Samen werken voor inclusiever onderwijs'

Meer scholen inclusiever maken kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook de gemeenten voor nodig. Gemeenten hebben taken die voor scholen belangrijk zijn, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp en dergelijke. En bovendien houdt inclusie niet op na schooltijd. Hoe werken samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten hierin dan goed samen, onder meer in het OOGO, LEA of REA? En waarover moet dat gesprek gaan?

Voorkaft van de handreiking

Negen voorloperregio's, die samenwerken in het landelijke FNO-programma Naar inclusiever onderwijs hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld in een handreiking. Deze handreiking, geschreven door Marij Bosdriesz en Dolf van Veen en getiteld 'Samen werken voor inclusiever onderwijs', is op 10 februari 2023 aangeboden aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW.

Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft in maart 2023 de "Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035" naar de Tweede Kamer gestuurd.
In het document is de ambitie vastgelegd dat leerlingen en hun ouders in 2035 dichtbij huis een school kunnen kiezen die bij ze past en waar de jongere zich thuis voelt. Iedere leerling moet zich naar zijn of haar mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Alle leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte) leren en spelen samen in dezelfde klas.

Voorwaarden daarvoor zijn dat: leraren dan voldoende zijn toegerust om les te kunnen geven aan een diverse groep, ondersteuning en expertise vanuit het gespecialieerd onderwijs, de jeugdhulp en zorg beschikbaar zijn voor leerlingen en leraren, en het gespecialiseerd onderwijs beschikbaar blijft voor leerlingen die intensievere ondersteuning nodig hebben.

Wiersma meldt dat het komende jaar (2023-2024) wordt gebruikt om samen met alle betrokken partijen een verdere invulling en concretisering te geven aan de werkagenda.

Download de Werkagenda (PDF) 
Download de Kamerbrief (PDF) 

Klik hier voor een uitgebreidere samenvatting van VOS/ABB.

Breng een werkbezoek aan een inclusievere school

Scholen die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, delen graag hun hun visie, ervaring en aanpak met scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden. Dit kan door een werkbezoek aan een inclusieve(re) school in het primair en voortgezet onderwijs af te leggen. Het Platform vervult hierin een rol als intermediair.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Een werkbezoek kan bijdragen aan het proces van werken aan inclusiever onderwijs op de eigen school of in het samenwerkingsverband. Het kan je helpen opstarten, een impuls geven, ijken of inspireren door ervaringen van scholen en schoolteams die al (wat) langer onderweg zijn.

Als jouw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en je wilt deze ervaringen delen, meld de school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Op de webpagina met bezoekscholen vind je ons contactadres.

Minister: maak schoolgebouwen geschikt voor inclusief onderwijs

Schoolgebouwen moeten bij nieuwbouw of renovatie meteen geschikt gemaakt worden voor inclusief onderwijs. Dat schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Met name voor inclusief onderwijs zijn de wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting niet duidelijk genoeg.

Nieuw schoolgebouw De Grondtoon in Bunschoten

Minister Wiersma meldt dat hij van plan is een werkgroep van deskundigen te vragen wat nodig is om inclusief onderwijs in het kader van onderwijshuisvesting te realiseren, voortbouwend op het kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Als gemeenten dit beleid verwerken in hun IHP, dan wordt de onderwijshuisvesting bij nieuwbouw en renovatie naar zijn oordeel steeds inclusiever.

Blijf op de hoogte!

In juni 2022 organiseerde het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie over inclusiever onderwijs. Vele praktijkvoorbeelden uit het po en vo passeerden daarin uitgebreid de revue.
In februari 2023 organiseren we de Week van Inclusief Onderwijs, onlinesessies die iedereen kan bijwonen of terugkijken.
Op 14 juni 2023 organiseren we onze derde landelijke conferentie 'Naar inclusiever onderwijs' in Bussum.

Wij houden je graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor onze mailing.

Inclusieve huisvesting speerpunt

Op 1 juni 2022 organiseerde het platform Naar Inclusiever Onderwijs zijn tweede, goed bezochte landelijke conferentie.

Francesco Veenstra spreekt de zaal via een beeldverbinding toe.

Speciale gast op het congres was Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester. In zijn bijdrage schetste hij een inclusief toekomstperspectief waarin hij pleit voor passende huisvesting en inclusieve scholenbouw die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs maar ook aan de leefomgeving in de buurt of het dorp van de school.

Naar top van de pagina