Week van Inclusief Onderwijs 6 t/m 10 februari 2023

Aankondiging van de Week van inclusief onderwijs

Gewoon meedoen!

In de Week van Inclusief Onderwijs belichten we in een aantal onlinesessies waar we met de invoering van inclusief onderwijs nu staan, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen zetten. Ook staan we stil bij de activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd.
Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie/leerlingenparticipatie en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Lees het programma, zet de sessies in je agenda en meld je aan!

In de Week van Inclusief Onderwijs (6 t/m 10 februari 2023) ontdek je in verschillende onlinesessies wat de uitdagingen en goede praktijkvoorbeelden zijn, en hoor je van alle betrokken partijen - en dus ook kinderen en jongeren zélf! - wat er nodig is om van inclusief onderwijs de norm te maken.

Programma Week van Inclusief Onderwijs #wio2023

Maandag 6 februari
Aftrap Week van Inclusief Onderwijs
Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid

In deze sessie, die de start vormt van de Week van Inclusief Onderwijs, staan enkele thema’s centraal waaraan binnen het platform Naar Inclusiever Onderwijs hard wordt gewerkt. Na de opening door Berend Kamphuis (voorzitter CvB Verus) en Hans Teegelbeckers (directeur VOS/ABB) staan we stil bij actuele beleidsontwikkelingen rondom inclusief onderwijs.

Programma

We gaan dieper in op de volgende thema's:

 • het programma van de week
 • activiteiten van het platformk
 • inclusieve huisvesting
 • lerarenopleidingen en professionalisering

We geven een overzicht van de overige activiteiten in deze Week van Inclusief Onderwijs. Ook blikken we vooruit op de landelijke conferentie van het platform Naar Inclusiever Onderwijs op 14 juni 2023 en de overige activiteiten van het platform.

Deelnemers

 • Hans van Tricht - voorzitter CvB Scholengroep Wijzer
 • Karin van Weegen - voorzitter Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO)
 • Dolf van Veen - hoofd NCOJ
 • Monica Neomagus (Verus) en Marieke Bloothoofd (VOS/ABB)

Dinsdag 7 februari
Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen

Van speciaal onderwijs naar regulier, en dan weer van regulier onderwijs naar speciaal. Veel dove en slechthorende leerlingen wisselen meerdere keren van school. Vaak omdat de school onvoldoende rekening houdt met hun gehoorbeperking of omdat zij onder hun niveau moeten werken. De ontwikkeling van deze groep leerlingen komt hierdoor ernstig in de knel. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, getiteld ‘Recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen’ dat de situatie voor deze groep leerlingen in Nederland beschrijft. Op basis van dit onderzoek en het streven naar inclusief onderwijs heeft het College aanbevelingen gedaan aan de overheid en onderwijsinstellingen.

Programma

In deze sessie die wordt geleid door Erik Schraven (Koninklijke Kentalis), staan we na een korte presentatie van het rapport door een van de onderzoekers uitgebreid stil bij knelpunten, oplossingsrichtingen en succesfactoren rond het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Ook gaan we na of de kernbevindingen van het onderzoek van toepassing zijn op het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.

Deelnemers

 • Anne-Rose Stolk - beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens
 • Charlotte Baarda - beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens
 • Annet de Klerk - directeur Onderwijs Doof/Slechthorend bij Koninklijke Kentalis
 • Marcel Janssen - directeur Onderwijs bij Koninklijke Visio

Woensdag 8 februari
Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs

Wat willen kinderen en jongeren met een chronische aandoening of (verstandelijke of lichamelijke) beperking het liefst? Hetzelfde als al hun leeftijdsgenoten: met vriendjes spelen, erbij horen, mee kunnen doen, en ook naar dezelfde school kunnen gaan. Als we het hebben over inclusief onderwijs, gaat het vaak over toegankelijkheid en participatie. Maar wat maakt voor jeugdigen nou echt het verschil? Wanneer kunnen zij echt meedoen?

Programma

Je weet pas hoe het is, als je het zelf ervaart. Daarom zullen jeugdigen zelf vertellen waar de knelpunten en mogelijke oplossingen zitten. Stichting het Gehandicapte Kind verzorgt een introductie over projecten die zij ondersteunen op het gebied van vriendschappen, omgang met elkaar en gedeelde ruimtes op scholen voor po en vo. In deze projecten zijn kinderen en jongeren zélf betrokken bij de vormgeving van inclusiever onderwijs.

JongPIT leidt een tafelgesprek waarin leerlingen die in deze projecten participeren, medewerkers van hun school en een jongere namens JongPIT praten over dagelijkse knelpunten en de grote kansen. Zo komen inspirerende voorbeelden waar kinderen een stem hebben op school aan bod en wordt het belang van inclusiever onderwijs voor en volgens leerlingen belicht. Inclusief onderwijs dat echt aansluit bij de belevingswereld van leerlingen.

Deelnemers

 • Esmée Kroon - coördinator team Onderwijs van JongPIT en voorzitter van deze sessie
 • Henk-Willem Laan - directeur van Stichting het Gehandicapte Kind
 • Berdi de Jonge - directeur basisschool De Korenaar
 • leerlingen en ouders basisschool De Korenaar
 • Marijke Welten - projectleider onderwijsvernieuwing Dominicus College
 • Casper en Joris, leerlingen Dominicus College

Vrijdag 10 februari
Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

Steeds meer gemeenten en onderwijsorganisaties werken actief aan inclusie. Wanneer diversiteit en inclusie op school de norm zijn, is daarmee een fundament gelegd voor een meer inclusieve samenleving.
Want inclusie houdt niet op na schooltijd en is geen opdracht van het onderwijs alleen. In gezamenlijkheid - onderwijs én gemeenten - en met een gedeelde visie kan er in een regio pas echt beweging ontstaan.

Programma

Deze sessie wordt geopend door de wethouder van onder meer onderwijs, jeugdbeleid en inclusie van de gemeente Den Bosch. Daarna presenteren enkele koppels van gemeenten en samenwerkingsverbanden (po en vo) die vooroplopen in het werken aan inclusiever onderwijs hun bevindingen over hoe zij als voorloperregio’s succesvol samenwerken aan meer inclusie, vanuit een gedeelde visie.
Vervolgens wordt een handreiking overhandigd aan de VNG en het ministerie van OCW (uitgenodigd). Deze handreiking omvat een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking onderwijs-gemeenten bij het werken aan inclusie, samengesteld op basis van ervaringen in negen voorloperregio’s. Met deze handreiking kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio goede randvoorwaarden creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs.

Deelnemers

 • Ufuk Kâhya - wethouder onderwijs, jeugdbeleid en inclusie van de gemeente Den Bosch
 • samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten
 • Ingrid Hoogstrate - directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG
 • Martijn Sanders - directeur Directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning, ministerie van Onderwijs

Meld je aan en kijk/luister mee met de sessies

Aan deelname zijn geen kosten verbonden - Je kunt tijdens de sessies chatvragen stellen - De sessies worden opgenomen zodat je op een later tijdstip kunt terugkijken

Aanmeldingsformulier voor onlinesessies van de Week van Inclusief Onderwijs

Ik meld mij vrijblijvend aan voor een of meer sessies van de Week van Inclusief Onderwijs 2023.

Ik werk in/vertegenwoordig de volgende sector(en):

Door op 'Aanmelden' te klikken ga je tevens akkoord met onze Privacyverklaring.
Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de communicatie over de Week van Inclusief Onderwijs en de gegevens worden niet gedeeld met derden.

Week van Inclusief Onderwijs 2021 - terugkijken sessies

Terugkijken Sessie 1 - 27/09/2021

Wendy van Hal (dagvoorzitter, FNO Inc) leidt deze sessie over de stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in scholen en swv's in.

Helaas zonder ondertiteling.

Terugkijken Sessie 2 - 29/09/2021

Marij Bosdriesz (dagvoorzitter, NCOJ) heet de kijkers vanuit Sint-Oedenrode (NB) welkom.
 

Met ondertiteling.

Terugkijken Sessie 3 - 1/10/2021

Lotte van der Linden (dagvoorzitter, JongPIT) leidt deze laatste sessie in de #wio2021.
 

Met ondertiteling.

Naar top van de pagina