Inclusievere scholen in primair onderwijs - Zuid-Holland

OBS De Stapsteen

Openbare Basisschool De Stapsteen in Bleskensgraaf maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van de O2A5-scholengroep. De Stapsteen is een basisschool voor onderwijs waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, beperking of religie.

Gebouw van basisschool De Stapsteen

Het schoolgebouw van De Stapsteen geeft iedere leerling de ruimte om op zijn/haar eigen tempo te leren en zich verder te ontwikkelen. Samen met de ouders wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten die de leerling heeft, zodat de leerling zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Bij een extra ondersteuningsvraag zoekt het team een oplossing binnen de kennis en kunde die al in huis is. Als extra ondersteuning nodig is, kan het team ook terecht bij het aangesloten samenwerkingsverband.

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creëren van een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden binnen het team van De Stapsteen. Hierdoor kunnen leerlingen samen spelen en van elkaar leren zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij.
Het team van De Stapsteen wil op deze manier iedere leerling de beste mogelijkheden en ondersteuning bieden bij elke stap die hij of zij maakt. Door het bieden van inclusief onderwijs willen zij overplaatsing naar speciaal onderwijs voorkomen, zodat leerlingen in hun eigen wijk kunnen opgroeien en zich verder kunnen ontwikkelen.

Bron: In1school

OBS De Ammers

Openbare Basisschool De Ammers in het midden van de woonkern van Groot-Ammers maakt samen met nog vier andere inclusieve scholen deel uit van cluster Molenwaard van scholengroep O2A5.
De Ammers is een basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, beperking, godsdienst of levensovertuiging. Sinds 2008 is De Ammers een inclusieve school. Het team streeft ernaar ieder kind thuisnabij onderwijs te bieden. Zodat alle kinderen, met of zonder beperking in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes op hun eigen niveau regulier basisonderwijs kunnen volgen.

Foto van basisschoolleerling

Op De Ammers wordt niet uitgegaan van beperkingen, maar van eigen kracht, talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt gekeken hoe deze zorg vormgegeven en gerealiseerd kan worden binnen de school, zodat de zorg naar de leerling komt in plaats van de leerling naar de zorg. Voor deze ondersteuning kan De Ammers ook terecht bij het samenwerkingsverband waar zij toebehoren.

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creëren van een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden binnen het team van De Ammers.

Ook ontwikkelt het team zich in handelingsgericht werken. Binnen handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Leerlingen leren zo met en van elkaar terwijl ze samen leren en spelen.
In de ogen van het team van De Ammers hebben kinderen de grootste kans zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers wanneer zij van jongs af aan actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.

Bron: In1school

KBS Mariëngaarde

De katholieke basisschool Mariëngaarde is een school met circa 350 leerlingen. De school staat in de multiculturele Gildenwijk van Gorinchem. Mariëngaarde noemt zichzelf een inclusieve wijkschool. Mariëngaarde heeft al jaren geen leerling meer doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.
Volgens de school hangt de inclusieve gedachte als een deken over de school heen. Er is een grote bereidheid om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ontvangen en voor te bereiden op een mooie toekomst in de maatschappij.

Gebouw van basisschool Mariëngaarde van bovenaf gefotografeerd
Foto: Basisschool Mariëngaarde, Gorinchem

Inclusief onderwijs, vindt Mariëngaarde, is niet alleen van belang voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag; het is van belang voor alle kinderen. Een nauwe samenwerking met ouders is hierin een belangrijk element.

De school heeft bij de ontwikkeling van inclusiever onderwijs niet gekozen voor klassenverkleining om kinderen extra ondersteuning te bieden, maar voor meer handen in de klas. Er worden leerkrachten en klassenassistenten ingezet op plekken waar dat nodig is.
De twee interne begeleiders vervullen een spilfunctie en houden nauwlettend bij welke ondersteuning er per groep en per kind wordt gegeven. Ze gaan ook zelf met kinderen aan de slag.
De school stelt vast dat de combinatie van professionaliteit en bezieling van het team belangrijke drijvende factoren zijn in de route naar inclusiever onderwijs.

Mariëngaarde besteedt bijzondere aandacht aan de huisvesting van de school, in het bijzonder de inrichting van het schoolgebouw waarbij gelet wordt op de functionaliteit van de indeling van ruimten, de kleurstelling en het meubilair die een rustige leeromgeving, sfeer en huiselijkheid uitstralen.

De school vindt de aansluiting met het voortgezet onderwijs een punt van zorg. Sommige leerlingen van de Mariëngaarde die zich goed op school hebben ontwikkeld, lopen toch vast in het voorgezet onderwijs vanwege de beperkte omvang of kwaliteit van de extra ondersteuning.

OBS De Tuimelaar

De Tuimelaar maakt deel uit van de O2A5-scholengroep. De aangesloten scholen zijn er voor en van iedereen. Alle kinderen kunnen op school samenkomen en elkaar ontmoeten ongeacht hun afkomst, levensovertuiging, geaardheid of vermogen. Door elkaar te leren kennen en met elkaar verschillen te ontdekken, kunnen kinderen met elkaar en van elkaar leren. Verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd op de O2A5-scholen, want iedereen mag er zijn.
Binnen De Tuimelaar wordt gewerkt vanuit een goed georganiseerde leerlingenzorg waarbij een betrokken en enthousiast team klaarstaat voor de leerlingen. Er is hierdoor aandacht voor ieder kind en zijn of haar talenten.

Basisschool De Tuimelaar

Het onderwijs wordt zo afgestemd dat ieder kind op het eigen niveau kan werken om zo het hoogst haalbare te bereiken. Er wordt tijdens de hele schoolperiode gekeken naar de mogelijkheden en talenten van de kinderen om die verder te ontwikkelen en te gebruiken bij het leren en samenwerken met andere kinderen. Op deze manier is het mogelijk om onderwijs te bieden aan kinderen die hoogbegaafd zijn door middel van de hb-groep, maar ook aan kinderen met minder begaafdheid, gedragsproblemen of een fysieke beperking door individuele lesprogramma's en begeleiding.

Kinderen met een handicap kunnen extra begeleiding krijgen van specialisten van het samenwerkingsverband Driegang via het expertisecentrum De Rotonde. Daarnaast vindt er ondersteuning plaats vanuit de praktijk voor logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie.

Bron: In1school

OBS De Knotwilg

Openbare Basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van het cluster Molenwaard van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5). Op De Knotwilg zijn alle kinderen welkom, ongeacht achtergrond, beperking of geloof. Het team vindt een veilig schoolklimaat belangrijk voor het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders die in de school meedoen. Respect voor elkaar, vertrouwen, rust en open en eerlijk met elkaar communiceren staan hierbij centraal.

Gebouw van de Knotwilg

Het team van De Knotwilg biedt inclusief onderwijs aan. Dit betekent dat wordt gekeken naar de behoeften en vragen van het kind en dat deze leidend zijn in het onderwijs dat zij aanbieden. Er wordt bij elke nieuwe aanmelding gekeken naar de kennis, kunde en mogelijkheden die de school in huis heeft. Voor ondersteuning kan De Knotwilg ook terecht bij het samenwerkingsverband waar zij toebehoren. De Knotwilg streeft ernaar om geen kinderen naar het speciaal onderwijs te verwijzen.

Samen leren en leven staat centraal op De Knotwilg. Door leerlingen inzicht te bieden in hun eigen krachten en kwaliteiten, leren zij respect te hebben voor elkaars standpunten en ideeën. De gedachte hierachter is dat als leerlingen weten wie ze zelf zijn, zij zich ook beter kunnen inleven in anderen. De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support creëert een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Bron: In1school

De Boomgaard

Openbare Basisschool De Boomgaard uit Streefkerk maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van de O2A5-scholengroep. Op De Boomgaard gaan alle kinderen samen naar school, dus ook kinderen met een beperking of een extra ondersteuningsbehoefte. Een aantal jaar geleden maakte het team van De Boomgaard namelijk de keuze voor inclusief onderwijs.

Leerling in de klas

De school ging van traditionele klaslokalen naar een leerplein waar alle leerlingen samen les krijgen. Op het leerplein zijn altijd een leraar en een onderwijsassistent aanwezig die instructies geven en de leerlingen helpen bij hun taken. Naast de groepsinstructie is er tijd voor zelfstandig werken en begeleiding. Iedere leerling kan op deze manier op zijn of haar eigen niveau werken en leren. Daarnaast maakt dit het voor het team gemakkelijker om ondersteuning op maat te bieden aan de leerlingen die wat extra's nodig hebben.

De Boomgaard is een KiVa-school. Ze maken gebruik van de KiVa-methode om pesten te voorkomen en de school een inclusieve, veilige plek te maken waar iedereen op een leuke manier met elkaar omgaat. Centraal staat dat een leerling zich alleen goed kan ontwikkelen als hij/zij zich veilig voelt.

Door met een betrokken team te werken en continue op individueel niveau te kijken wat de school een leerling te bieden heeft wil De Boomgaard iedere leerling een optimale ontwikkeling bieden.

Bron: In1school

Kindcentrum De Ark

Kindcentrum De Ark van UN1EK biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar. Het integraal kindcentrum groeit toe naar inclusief onderwijs. De school heeft veel specialismen en competenties in eigen huis waardoor leerlingen op De Ark blijven en zelden naar het speciaal (basis)onderwijs worden doorverwezen.
Elk kind krijgt gelijke kansen en de ruimte om zijn of haar talent maximaal te kunnen ontplooien. De Ark is onderscheidend op het gebied van passend onderwijs en opvang. Er wordt, met behulp van een breed netwerk, geïnvesteerd in de kinderen en gezinnen. De missie van het kindcentrum is dan ook: ‘ieder kind heeft het recht om erbij te horen’.

Schoolgebouw Kindcentrum De Ark in Vlaardingen
Foto: De Ark, Vlaardingen

Het kindcentrum is omringd door een aantal hoge flats, die in overwegende mate bewoond worden door gezinnen die het financieel en sociaal niet altijd makkelijk hebben.
De Ark heeft het aanbod afgestemd op de schoolbevolking. Voorzieningen, bedacht door een breed samengesteld zorgteam, om kinderen en gezinnen die dat nodig hebben extra zorg en ondersteuning te bieden.
Zo is er de Familieklas waarin kinderen én ouders samen kunnen werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind met ondersteuning van een leerkracht en een gedragsspecialist.
Voor de kinderen die een specialistische onderwijsbehoefte hebben op gebied van leren en ontwikkelen is er een Meerjarengroep. Kinderen werken hier met individuele leerlijnen (een ontwikkelingsperspectief) aan hun sociaal-emotionele leerdoelen.
Daarnaast is er het Instructieplein waarop leerlingen op hun niveau instructie krijgen.

Naar top van de pagina