Inclusievere scholen in primair onderwijs - Utrecht

De Grondtoon

In Bunschoten is koers gezet naar - groei van - inclusiever onderwijs. Twee scholen onder één splinternieuw dak, omgeven door een zee van speelplein. De protestants-christelijke basisschool De Grondtoon en de gereformeerde Groen van Prinstererschool. Variatie in inrichting van het onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs in De Grondtoon, meer klassikaal gericht in de Groen van Prinstererschool.
In de bouw van de nieuwe school zie je de onderwijsvisie terug waarin het belangrijk wordt gevonden dat kinderen dichtbij huis, gezin en buurt flexibel onderwijs volgen.

De Grondtoon in Bunschoten-Spakenburg

Wat betreft dit laatste: beide scholen hebben in goed overleg met een school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort, waar leerlingen uit Bunschoten nu nog naar toe gaan, afgesproken dat toekomstige leerlingen in Bunschoten blijven en een plekje innemen op een van beide reguliere scholen.
Vanuit het samenwerkingsverband De Eem is een schoolarrangement toegekend, waardoor de school in staat wordt gesteld om zogenaamde inclusieve keuzes te maken. De extra bekostiging wordt ingezet voor coördinatie, remedial teaching, ondersteuning leraren en onderwijsassistenten.

In de regio rondom Amersfoort is De Grondtoon voorloper en voorbeeldschool op het gebied van Inclusief Onderwijs. Het doel is dat tot 2030 meer scholen in Bunschoten-Spakenburg zich aansluiten. Uiteindelijk is het doel om dorpsbreed inclusief te zijn.
Voorschoolse organisaties en het voortgezet onderwijs worden als partners meegenomen in deze ontwikkeling, alsmede het sociaal domein van de gemeente Bunschoten.

De ruime hal van De Grondtoon in Bunschoten-Spakenburg

Bij de uitgave van de Staat van het Onderwijs in 2022 was De Grondtoon één van de 21 verhalen op de 'wall of solutions'. De Inspectie van Onderwijs sprak hiermee waardering uit door het verhaal van 'inclusieve huisvesting' in de schijnwerpers te plaatsen.

Het Anker

Het Anker is een inspirerende leef- en leergemeenschap voor kinderen van 2½-13 jaar uit de regio Wijk bij Duurstede. Op Het Anker tellen álle kinderen mee. Het is een plek waar zij zich geaccepteerd, gerespecteerd en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Kinderen kunnen op hun eigen manier en in hun eigen tempo hun talenten ontplooien. Ze verwerven kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen die ze nodig hebben in hun verdere leven.

Het Anker in Wijk bij Duurstede

Het aanbod van Het Anker is divers. Het Anker verzorgt naast regulier basisonderwijs ook speciaal basisonderwijs. De sbo-groepen zijn klein, er is veel structuur. Voor de klas staan speciaal opgeleide leerkrachten en er is ondersteuning van een multidisciplinair team. In een veilige en prettige omgeving kunnen de leerlingen leren, werken en vrienden maken. Het onderwijs en de begeleiding zijn zoveel mogelijk maatwerk, afgestemd op de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van elk individueel kind.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen vanaf groep 4 terecht in het Explora-aanbod. Hier kunnen zij hun talenten ontwikkelen en leren zij om te leren. De leerlingen volgen in de ochtend het onderwijs in de Explora. In de middag sluiten zij weer aan bij hun jaargroep.

Daarnaast is er een groep voor jonge risicokinderen van 4-7 jaar die niet kunnen starten in het regulier onderwijs. De school heeft ook een verbrede toelating speciaal onderwijs/cluster 4.

In de buitenschoolse opvang is er een aparte groep voor kinderen van 4-13 jaar die net iets meer nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of met taal- of spraakachterstanden.

Bron: In1school

Naar top van de pagina