Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs - Noord-Brabant

Dieze College

Sinds 2019 kunnen leerlingen van het Dieze College (vso) in het derde leerjaar praktijkvakken volgen op de Bossche Vakschool (vmbo basis en kader). Ze worden hier in het tweede jaar goed op voorbereid. Er is een leerlingprofiel opgesteld aan de hand waarvan wordt vastgesteld voor welke leerlingen dit haalbaar is.
Leerlingen die aan dit profiel voldoen, volgen de praktijkvakken op de Bossche Vakschool, samen met de ‘reguliere’ leerlingen. Docenten van het Dieze College zijn bij deze lessen aanwezig en bieden ondersteuning.

Inclusieve vmbo-/vso-klas op het Dieze College in Den Bosch

Aan het eind van het derde leerjaar wordt bekeken welke Dieze-leerlingen kunnen doorstromen naar leerjaar 4 om daar het volledige reguliere programma (dus ook de theorievakken) te volgen en eindexamen te doen. Zij worden hierbij ondersteund door docenten van het Dieze College en experts van het samenwerkingsverband.
Leerlingen bij wie er twijfel is of het haalbaar is om op deze manier een regulier vmbo-diploma te halen, kunnen een duaal programma volgen. Leerlingen voor wie het duidelijk is dat zij meer gebaat zijn bij het onderwijs op het Dieze College, volgen het vierde jaar op het Dieze College en doen staatsexamen.

Het Dieze College heeft voor deze inclusieve aanpak een aantal doelen en ambities geformuleerd:

  • Vso-leerlingen hebben de mogelijkheid om op een reguliere vmbo-school onderwijs te volgen en examen te doen.
  • Meer vso-leerlingen stromen met een (volledig) vmbo-diploma door naar het mbo (niveau 2 of 3) en functioneren daar succesvol.
  • Vso-leerlingen krijgen een ruimer vmbo-aanbod; de Bossche Vakschool heeft een breed onderwijsaanbod met veel profielen en goede praktijkmogelijkheden.
  • De Bossche Vakschool leert en profiteert van de expertise van docenten van het Dieze College.

De opbrengsten tot nu toe zijn positief: van de eerste lichting in 2020 zijn alle Dieze-leerlingen geslaagd. De scholen profiteren van elkaars sterke kanten: leerlingen van het Dieze College kunnen gebruikmaken van het brede aanbod en de praktijkmogelijkheden van de Bossche Vakschool en andersom profiteert de Bossche Vakschool van de specifieke vso-expertise van het Dieze College. De teams leren veel van elkaar.

Ten slotte: dit voorbeeld laat zien dat samenwerken mogelijk is, ook als je onder verschillende besturen valt, en veel oplevert.
Er zijn nog wel uitdagingen, verschillen in de CAO van docenten in het vso (cao po) en regulier vo (cao vo), het lerarentekort, de beeldvorming bij leerlingen, ouders en docenten en de fysieke afstand tussen de twee scholen (ongeveer 4 km).
Het zou, zowel voor de samenwerking als voor docenten en leerlingen, grote meerwaarde hebben als we het onderwijs aan onze leerlingen gezamenlijk in een gebouw zouden kunnen vormgeven. De onderzoeken hoe dit het best vormgegeven kan worden, passend bij deze ambitie, zijn in een vergevorderd stadium. Uitgangspunt hierbij is om per komend schooljaar gezamenlijk het nieuwe gebouw te betrekken.

Novalis College

Het Novalis College heeft in samenwerking met MBS Eindhoven (een vso-school) een integratieklas voor vso-onderwijs 'De Blauwe Bloem' volgens het vrije-schoolconcept. De Blauwe Bloem is een officiële nevenvestiging van de MBS en een uniek concept dat het gevolg is van jarenlange ervaring en nauwe samenwerking tussen beide scholen.

Novalis College in Eindhoven

MBS Eindhoven verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs in Eindhoven. De school is voor kinderen van vier tot en met achttien jaar, die een leer- en ontwikkelingsachterstand hebben. Het Novalis College is een Vrije School voor voortgezet onderwijs in Eindhoven. In het Novalis College heeft MBS Eindhoven deze integratieklas voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op het Novalis College en volgen wekelijks integratielessen in het reguliere programma van deze vo-school. Het onderwijs van De Blauwe Bloem is aangepast aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van de Vrije School.

Bij jongeren verloopt de kennismaking tussen leerlingen met en zonder beperking ongedwongen en vanzelfsprekend. Daarom maken de Blauwe-Bloemleerlingen, net zoals alle andere leerlingen, volwaardig deel uit van de gemeenschap van het Novalis College. Ze brengen de pauze door in de gemeenschappelijke aula of op het schoolplein, en er zijn gezamenlijke jaarfeesten. Iedere Blauwe-Bloemleerling heeft gedurende meerdere jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje én daarnaast per integratie les een vaste begeleidende leerling. Integreren doe je namelijk niet alleen maar met elkaar.

Bron: In1school

Naar top van de pagina