Inclusievere scholen in primair onderwijs - Noord-Brabant

Basisschool De Kreek

Basisschool de Kreek is een openbare basisschool in Bergen op Zoom. Het onderwijs van Bassischool De Kreek is vanaf groep 3 afgestemd op verschillende niveaus in de klas. De aanpak varieert van meer instructies tot meer verrijking of verdieping. De school beschikt over speciale leerlingenzorg; leerlingen die meer tijd nodig hebben of die meer aan kunnen worden begeleid door een interne begeleider, gedragsspecialist of remedial teacher.

De Kreek in Bergen op Zoom

Basisschool De Kreek heeft een Samen-naar-Schoolklas van stichting Zorg en Onderwijs Nu (ZON) in het schoolgebouw. Hierin zitten kinderen van nul tot dertien jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Omdat deze klas zich in een reguliere basisschool bevindt, ontmoeten kinderen met en zonder beperking elkaar dagelijks. Het belangrijkste is de integratie tussen de leerlingen van de ZON-groep en leerlingen van de basisschool. Leerlingen uit de ZON-groep worden gekoppeld aan een reguliere klas waar zij structureel betrokken zijn. Kinderen met en zonder handicap kunnen hierdoor van elkaar leren en samen plezier hebben. De ZON-leerlingen worden uitgedaagd en geprikkeld door reguliere leerlingen en de reguliere leerlingen komen zo in contact met kinderen met een beperking.

Bron: In1school

Jenaplan Kindcentrum

Het Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer laat kinderen hun talenten verder ontwikkelen en leert ze hun sterkere kanten te gebruiken bij de ontwikkeling van hun zwakkere kanten. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Zij willen voor alle kinderen onderwijs en uitdaging op maat bieden. In het Jenaplan Kindcentrum zijn een basisschool de Peppels/de Canadas en een Kinderopvang/BSO

Logo van Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer

In het Jenaplan Kindcentrum is een Samen naar Schoolklas van Stichting Lotta gevestigd. Deze kinderen spelen en leren samen met een ontwikkelingsgericht aanbod dat is afgestemd op hun eigen niveau.
Er zijn verschillende activiteiten die de leerlingen van Stichting Lotta en partners in het Jenaplan Kindcentrum samen uitvoeren. Zo hebben deze kinderen speelleermomenten, muziek, handvaardigheid, gym en vieringen met de leerlingen van de basisschool. Kinderen van het Jenaplan Kindcentrum zijn ook van harte welkom in de klas van Stichting Lotta. Ook spelen de kinderen van Stichting Lotta samen met de kinderen in de kinderopvang/BSO. Hierdoor kunnen deze kinderen met een ondersteuningsbehoefte dichter bij huis, met buurtgenootjes, naar school.

Een Samen naar Schoolklas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Basisschool De Korenaar

Basisschool De Korenaar in Eindhoven biedt alle kinderen uit de wijk inclusief onderwijs. De Korenaar heeft al een aantal jaar op rij het predicaat van excellente school gekregen. Onder leiding van directeur Berdi de Jonge geeft het team inclusief onderwijs vorm, van kinderopvang en peuterspeelzaal tot en met de basisschool. De Korenaar stelt dat ieder kind recht heeft op thuisnabij onderwijs dat bij hem of haar past. Kinderen met en zonder beperking kunnen zo in hun eigen omgeving samen met vriendjes en vriendinnetjes naar school en op hun eigen niveau onderwijs volgen. Kinderen leren op De Korenaar dat er ook kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel bij horen.

De Korenaar in Eindhoven

Berdi de Jonge hoort vaak het schrikidee van scholen dat wanneer zij beslissen het volgende schooljaar een inclusieve school te worden, dat ze dan opeens een speciale school met kinderen met allerlei verschillende ondersteuningsbehoeften moeten zijn. Waar dan niet de juiste zorg en ondersteuning gegeven kan worden. Maar, zo stelt De Jonge, de school start met dezelfde kinderen die voor de zomervakantie al op school zaten. Alleen het aannamebeleid wordt anders. Zij is van mening dat met een ontwikkelingsgericht schoolteam elke school inclusief kan worden.

Samen leren en spelen vormen de basis van het schoolklimaat op De Korenaar en daarmee ook de kern van het inclusief onderwijs dat ze bieden. Mediërend leren staat centraal in het onderwijs dat wordt aangeboden. Hierin staat het maken van contact en het aansluiten bij de mogelijkheden van iedere leerling centraal, als basis voor verdere ontwikkeling.
Alle leerlingen van De Korenaar starten de dag in hun eigen basisklas. Als een leerling extra hulp of begeleiding nodig heeft krijgt hij of zij dit in één van de ZON-groepen. In deze groepen wordt er vanuit een samen opgesteld persoonlijk plan gewerkt aan persoonlijke doelen, waaraan in de basisklas kan worden verder gewerkt. Bij deze persoonlijke doelen wordt gekeken naar wat een leerling nu kan en wat de volgende stap kan zijn.

Bron: In1school

Kindcentrum Meerlaer

Het Kindcentrum Meerlaer in Den Bosch is een samenwerking tussen regulier onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en kinderdagopvang. Basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang en orthopedagogisch kinderdagcentrum De Elzengaard creëren samen een inclusieve omgeving voor kinderen van nul tot en met dertien jaar en bieden iedere leerling een zo passend mogelijk aanbod.
Binnen Kindcentrum Meerlaer werken ze aan sociale integratie en optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen. Zo spelen en leren alle kinderen, met en zonder beperking, met elkaar. Kinderen van basisschool De Masten lezen voor aan kinderen van De Elzengaard en samen maken ze muziek. Alle kinderen vieren feesten zoals kerst en sinterklaas met elkaar en spelen regelmatig samen tijdens de pauze.
Daarnaast sluiten kinderen van de Elzengaard soms aan in de onderbouw van de Masten. Op deze manier wil het Kindcentrum de integratie van mensen met een beperking in de maatschappij bevorderen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar. Het leren omgaan met elkaar en het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn hierbij de uitgangspunten.

KC Meerlaer in Den Bosch

Het team van Meerlaer werkt vanuit één pedagogisch didactische visie. Talentontwikkeling, educatie en snelle, adequate hulp en zorg staan hierin centraal. Ze werken onderling en met ouders samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. Ieder kind heeft een individueel programma dat aansluit bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Het uitgangspunt is: 'gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.'
In de toekomst hoopt het team van Meerlaer nog meer interactie tussen de verschillende groepen mogelijk te kunnen maken. Ze willen nog meer gebruik maken van elkaars expertise en kennis, zodat alle drie de partners elkaar kunnen versterken. Daarnaast wordt ook nagedacht over een intensievere samenwerking met de zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen uit de wijk.

Bron: In1school

IKC De Kroevendonk

Op IKC De Kroevendonk in Roosendaal zijn alle kinderen uit Roosendaal en de omgeving welkom. Kinderen met en zonder beperking, met verschillende culturele achtergronden, geloofsachtergrond of nationaliteit groeien met elkaar op en leren van en met elkaar.
De Kroevendonk is een Vreedzame School. Dit houdt in dat de school en klas worden gezien als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale competenties en democratisch burgerschap.

De Kroevendonk in Roosendaal

Het team van De Kroevendonk gaat er vanuit dat alle kinderen leerpotentieel hebben en probeert ieder kind in de basisschool leeftijd onderwijs te geven. Het team van de Korenaar geeft les op basis van de principes van 'Mediërend Leren'. Het sleutelbegrip daarin is 'mediatie'. Hieronder wordt verstaan het maken van contact en het aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling.

Sinds schooljaar 2015/16 heeft De Kroevendonk haar eigen Integraal Kindcentrum waar onderwijs, opvang en zorg samenkomen binnen de kernpartners basisschool De Kroevendonk, kinderdagverblijf Dotjes, peutergroep De Kroevendonk en Stichting Wij Samen.
Een Samen naar Schoolklas maakt onderdeel uit van Basisschool De Kroevendonk. In de Samen naar Schoolklas gaan leerlingen vanaf twee jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme die (tijdelijk/deels) uit de leerplicht zijn ontheven samen naar school. Door deze samenwerking kan de Samen naar Schoolklas leerlingen een combinatie van onderwijs en zorg bieden.

Bron: In1school

Basisschool De Bolster

Openbare Basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel verwelkomt alle kinderen uit de omgeving. Het team gaat voor een optimale ontwikkeling van alle leerlingen, waarbij de talenten en kwaliteiten van ieder kind de basis vormen.
De Bolster is een Kanjerschool waarbij een goed pedagogisch klimaat en een veilige omgeving centraal staan. Hiervoor maken zij gebruik van de Kanjertraining, een manier van omgaan met elkaar. Deze training zorgt voor een goede relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren. Hierdoor ontstaat er een veilige sfeer in en om de school.

De Bolster in Sint-Michielsgestel

Het team van De Bolster werkt samen met Kentalis Talent, een school voor slechthorende en dove kinderen in Vught. Leerlingen van Kentalis Talent die naar een reguliere basisschool kunnen, gaan naar school bij De Bolster. Zo krijgen zij de kans om taal te verwerven doordat zij met kinderen zonder gehoor- of taalproblemen naar school gaan. Op De Bolster krijgen ze nog steeds de ondersteuning en begeleiding vanuit Kentalis Talent doordat er structureel een extra leerkracht aanwezig is. Door deze structurele aanwezigheid van expertise is er ondersteuning en begeleiding beschikbaar voor alle leerlingen van de school.
Openbare Basisschool De Bolster ontving voor de tweede maal het predicaat excellente school van de inspectie van het onderwijs.

Bron: In1school

Naar top van de pagina