Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs - Gelderland

Jacobus Fruytier

In de school van de Jacobus Fruytier in Apeldoorn is een vso-afdeling cluster 4 gehuisvest. Deze afdeling, die bestuurlijk valt onder de Obadjaschool in Zwolle, maakt in de praktijk onderdeel uit van de brede vo-school. De vso-afdeling neemt als een van de eerste scholen deel aan de landelijke Experimenteerregeling regulier–speciaal.
In de dagelijkse begeleiding van de leerlingen integreert Jacobus Fruytier de persoonlijke sociale vorming. Daarnaast zijn er aparte trainingen en lesmomenten met nadruk op sociaal-emotionele vaardigheden.

Druk schoolplein tijdens pauze van Jacobus Fruytier
Foto: Jacobus Fruytier scholengemeenschap, Apeldoorn

Onderwijsniveaus
De school biedt onderwijs aan op de niveaus vmbo-bl, -kl, -gl, en havo en vwo. Het cognitieve en vakinhoudelijke deel van het onderwijs loopt zo veel mogelijk samen op met het regulier onderwijs op school. Zij gebruiken vrijwel altijd dezelfde boeken, toetsen en lesmaterialen. Op deze manier kunnen leerlingen goed aansluiten tijdens de symbioselessen. Soms gaan leerlingen na verloop van tijd helemaal over naar het regulier voortgezet onderwijs.

De leerlingen die op school cluster 4-onderwijs volgen, doen examen op de vo-school. Wanneer zij examen doen in een praktijkvak, moet dat vak met succes in symbiose gevolgd kunnen worden. Om een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma te behalen, moet de leerling in de tweede fase 50-60% van de onderwijstijd in symbiose volgen.

Doorstroomklas
De doorstroomklas is een klas binnen het vso waarin leerlingen worden voorbereid op terugplaatsen in het regulier onderwijs, maar mét goede begeleiding. Leerlingen volgen daarom zo veel mogelijk de reguliere lessen, maar krijgen in de doorstroomklas begeleiding bij de planning. In de doorstroomklas geeft de school ook aandacht aan het sociaal-emotionele functioneren. De mentoren van de doorstroomklassen werken intensief samen met de vakdocenten in het toekomstige team van de leerling. Ze trekken, waar nodig, samen op in de begeleiding van de leerling in de doorstroomklas.

De vso-afdeling bevindt zich in een aparte vleugel binnen de school in Apeldoorn en daarmee is samenwerken met de reguliere klassen goed te realiseren. Binnen het reguliere onderwijs kunnen de leerlingen die terug worden geplaatst, ondersteuning krijgen in schakelklassen. Deze voorziening kan ook worden ingezet om het regulier onderwijs met zware ondersteuning mogelijk te maken.

Dominicus College - De Monnikskap

De Monnikskap is een afdeling voor leerlingen met een lichamelijke beperking op het Dominicus College in Nijmegen. Sinds 2010 zit de afdeling in hetzelfde gebouw als de reguliere school. Op De Monnikskap zitten leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die in het reguliere voortgezet onderwijs niet altijd mee kunnen komen met het tempo of waarbij de voorzieningen te kort schoten. Op De Monnikskap is het mogelijk in eigen tempo, volgens een persoonlijk onderwijsprogramma toe te werken naar een havo- of vwo-diploma.

Dominicus College in Nijmegen

In Nederland kunnen leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs niet hoger dan vmbo-t afstuderen. Op De Monnikskap kunnen ze meedraaien met het havo en vwo in tegenstelling tot de rest van het land. Dit maakt De Monnikskap uniek. Rond de 70 jongeren met een beperking volgen dit onderwijs in hetzelfde gebouw als 1.000 leerlingen van het reguliere onderwijs. Op De Monnikskap geldt: 'Samen waar het kan, apart waar nodig'.
Op De Monnikskap is het mogelijk voor leerlingen met een beperking om op ieder moment in te stromen. Ze kunnen naar behoefte meedraaien met het reguliere onderwijs. Er is ook ruimte om een week uit te vallen, als het even niet gaat. Iedere leerling krijgt maatwerk en een individueel traject.

Leerlingen die nieuw zijn op De Monnikskap valt het op dat er niet naar hen gekeken wordt omdat ze in een rolstoel zitten. Doordat reguliere leerlingen en leerlingen met een beperking in één klas zitten, leren ze van elkaar. Leerlingen met een beperking worden sociaal vaardiger, terwijl reguliere leerlingen meer kennis en begrip krijgen voor leeftijdsgenoten met een beperking.

Bron: In1school

Kandinsky College

Het Kandinsky College is een school voor Nederlandstalig en tweetalig onderwijs in het vmbo, havo en vwo. Het schoolgebouw is toegankelijk ingericht. Daarnaast is er ook een speciale stilteruimte ingericht voor leerlingen die snel overprikkeld raken.
Het zorgteam geeft extra ondersteuning en zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben. Het team bestaat uit een zorgcoördinator, een dyslexiecoach en verschillende leerlingbegeleiders.

Kadinsky College in Nijmegen

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creëren van een positief schoolklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden van het team van het Kandinsky College.

De Samen naar school-klas van Stichting Liz maakt onderdeel uit van het Kandinsky College waarin jongeren van twaalf tot en met achttien jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of ontwikkelingsachterstand samen naar school gaan.
Een Samen naar school-klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Junior College

Toen de vso-school de Ambelt (cluster 4) in Nunspeet ging stoppen, was het de vraag of dat voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte neerkwam op lang en veel reizen. Het Nuborgh College, de regionale scholengemeenschap met een uitgesproken christelijke grondslag, meent dat er een maatschappelijke opdracht is om ook deze leerlingen een plek te bieden in de eigen regio. Zo ontstond met ingang van schooljaar 2017/18 in nauwe samenwerking met de Verschoorschool (Stichting Volare) dat speciaal basisonderwijs aanbiedt, het Junior College.

Klas met schoolbanken in het Junior College
Foto: Junior College, Nunspeet

Het Junior College is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. Een 10-14-school voor kinderen die uit het speciaal onderwijs komen maar van wie verwacht wordt dat zij met de nodige extra begeleiding uiteindelijk een regulier diploma kunnen halen.
De school staat in principe open voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, mits er een toelaatbaarheidsverklaring is. Bij de aanmelding wordt bekeken of de school in staat is de gewenste ondersteuning te bieden.

Kleine groepen
De groepen tellen maximaal 15 leerlingen en krijgen voor de meeste vakken les van de eigen groepsleerkrachten. De meer praktisch gerichte vakken volgen de leerlingen op Nuborgh College Veluvine. Daarnaast komen leraren van Nuborgh College Veluvine naar het gebouw van het Junior College om les te geven in enkele vakken. Specialisten van het speciaal basisonderwijs ondersteunen, waar nodig, de leerlingen.

Het Junior College heeft voor de start gebruik genomen van een leegstaand schoolgebouw op fietsafstand van Nuborgh College Veluvine, de locatie voor vmbo, havo en vwo van het Nuborgh College in Nunspeet. Nieuwbouw gaat er komen en dan naast het gebouw van Nuborgh College Veluvine.

Notre Dame des Anges

Notre Dame des Anges is een school voor havo in Ubbergen, vlakbij Nijmegen. De Notre Dame is een onafhankelijke school met een eigen bestuur dat eigentijds onderwijs vormgeeft, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in hun toekomst.

Dit doen ze door middel van Eigenwijs leren. Binnen Eigenwijs leren wordt het onderwijs aangepast op de talenten en vaardigheden van de leerling. In de eerste drie leerjaren zijn de klassen verdeeld in zes basisgroepen. Deze basisgroepen starten en eindigen elke dag samen onder leiding van een eigen coach. Iedere leerling maakt aan het begin van zijn of haar schoolperiode ook een persoonlijke leerroute samen met deze coach, eventueel met ouders erbij. Deze leerroute wordt elke week door de leerling en de coach besproken, om zo dicht mogelijk bij de doelen te blijven die gesteld zijn. Zo kan iedere leerling zijn of haar eigen weg volgen.

Gebouw Notre Dame des Anges aan het water

Notre Dame heeft een passend-onderwijsvoorziening voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, slechthorende leerlingen, leerlingen met een fysieke beperking en/of een langdurige ziekte. De leerling kijkt samen met de eigen coach, de ouders en een begeleider vanuit het samenwerkingsverband vo-vso welke begeleiding er nodig is. Dit alles wordt opgeschreven in de persoonlijke bijsluiter van de leerling en dient er voor zorgen dat de (vak) docent de leerling beter begrijpt.

Voor de leerlingen die teveel spanning of ongemak ervaren tijdens de gewone lessen is er een time-outvoorziening op de Notre Dame. Dit is een rustige, overzichtelijke werkplek waar leerlingen onder toezicht even alleen kunnen werken. Ook kunnen zij hier extra begeleiding krijgen bij het maken van een planning of schoolwerk.

Bron: In1school

Naar top van de pagina