Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs - Friesland

Matrix Lyceum

Openbare Scholengemeenschap Singelland, het Matrix Lyceum in Drachten biedt passend onderwijs aan havo/vwo-leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien.

Schoolgebouw Matrix Lyceum in Drachten.

De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal. Het Matrix Lyceum streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen, zorgt dat hun leerlingen inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden, waardoor ze sterker worden. Ze willen de leerlingen helpen om hun talenten te ontwikkelen.

Het onderwijs op het Matrix Lyceum is zo ingericht, dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief vlak, kan ontwikkelen. Voor het onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Structuur en voorspelbaarheid staan bij het Matrix Lyceum hoog in het vaandel, zodat ze voor alle leerlingen een veilige leeromgeving creëren.

Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs; iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Wanneer schakelen niet haalbaar blijkt te zijn, begeleiden ze de leerling naar een regulier havo- of vwo-diploma en bereiden ze de leerling voor op het uitstromen naar een opleiding op hbo- of wo-niveau.
In de leeromgeving van het Matrix Lyceum beoogt het Matrix Lyceum een plek waar de leerling authentiek kan zijn, weerbaar wordt, zelfvertrouwen ontwikkelt, zelfstandig leert zijn en waar unieke talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

Naar top van de pagina