Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs - Drenthe

Eduwiek

Eduwiek in Hoogeveen is in alle opzichten uniek. Het is een onderwijsconcept waarin regulier en speciaal voortgezet onderwijs elkaar versterken. Leerlingen van Het Roelof van Echten College in het praktijkonderwijs en vmbo, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos, Kentalis en de buren van het woonzorgcentrum Ambiq krijgen les onder een dak (locatie Voltastraat). Iedere school heeft zijn eigen plekje in het gebouw, met een eigen plein en ingang. De school deelt praktijkruimtes, zoals een leskeuken, praktijklokalen voor hout en metaal, een winkel en een simulatiewoonhuis.

Roelof van Echten College -Eduwiek in Hoogeveen

Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Op locatie Bentinckspark zijn de leerlingen van havo tot en met het gymnasium te vinden. Leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo krijgen samen les op locatie Voltastraat. Hier hebben ze een eigen theorieruimte en worden de praktijkruimtes gedeeld.

Kentalis biedt onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Cluster 2-leerlingen van Kentalis kunnen sinds 2017 door Eduwiek dicht bij huis naar school. Leerlingen van Kentalis krijgen op de Voltastraat les in een reguliere klas, waarbij ze begeleiding krijgen van een Kentalis-professional. Er wordt gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben om hun plek te vinden in het regulier onderwijs, zodat het onderwijs echt passend gemaakt wordt.

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland is een onderwijs organisatie voor leerlingen met leerproblemen, beperkingen in gedrag, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. RENN4 zorgt ervoor dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met ouders en eventuele jeugdhulpverlening wordt aan leerlingen een toekomstperspectief geboden.

Onderwijscentrum De Twijn verzorgt speciaal (voortgezet) onderwijs en biedt expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs. Iedere leerling wordt voorbereid op een betekenisvolle plek in de samenleving. Iedereen krijgt namelijk de kans zijn of haar talenten te ontdekken en te oefenen met de vaardigheden die nodig zijn in de toekomst. Eigenwaarde en bewustwording staan in de begeleiding van deze zoektocht centraal.

De zeer intensieve behandeling (ZIP) is onderdeel van Ambiq , een organisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen. De ZIP is er voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. In een beschermde omgeving ondersteunt Ambiq ze bij het leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd.

Bron: In1school

Naar top van de pagina