Nieuws

2021

Regulier onderwijs geruisloos een beetje inclusiever

oktober 2021 -Ongemerkt is het regulier onderwijs in ons land in belangrijke mate inclusiever gaan werken. Veel kinderen met een auditieve of visuele beperking gaan inmiddels niet meer naar een school voor speciaal onderwijs, maar gaan met hun leeftijdsgenoten naar de school in wijk of buurt.

Foto van leerlingen in een kring op een inclusieve school
© Mark Runnacles

Veel van die scholen worden bijvoorbeeld door Koninklijke Visio, een instelling voor kinderen met een visuele beperking, begeleid. Dat vertelt Marcel Janssen, directeur onderwijs van dit landelijke instituut. Mede door de roep van ouders zijn zo'n 40 jaar geleden al scholen begonnen met de begeleiding van deze kinderen. Dat heeft een vlucht genomen. Inmiddels volgt meer dan 80% van onze leerlingen onderwijs op een reguliere school.

Expertise voor reguliere scholen

Zonder dat het velen opgevallen is, heeft het regulier onderwijs een groep leerlingen ingepast en is dus min of meer geruisloos inclusiever gaan werken. We hebben het over de categorie dove en slechthorende kinderen, kinderen met een communicatieve beperking of met taal- spraakontwikkelingsstoornissen, en de blinde en slechtziende leerlingen.
Er zijn natuurlijk nog kleine speciale cluster-1- en 2-scholen voor leerlingen die dat nodig hebben, maar bijvoorbeeld van de slechtziende en blinde leerlingen zit al meer dan 80% in het regulier onderwijs. Het motto is steeds regulier waar kan en speciaal waar nodig.

Koninklijke Visio heeft inmiddels in de lange jaren van zijn bestaan een grote expertise ontwikkeld. Deskundigheid waar dagelijks reguliere scholen een groot profijt van hebben. Weliswaar ligt de focus in die begeleiding op de leraar die een kind met een visuele beperking in de klas heeft, maar helpen de inzichten en methode collega's en het team van de school.

Neem het kind met een kokervisus. Dat kind is steeds bezig door een koker de leraar in beeld te krijgen of de focus te richten op iets wat hij of zij aanwijst. Als een leerkracht steeds heen en weer loopt en niet op vaste plaatsen iets laat zien, is dat voor zo'n kind niet te doen. Wij richten de begeleiding op dat bewegen, op het gebruik van vaste plaatsen, aangepaste leer- en hulpmiddelen en vaste structuren En dat helpt niet alleen dat kind met een kokervisie, maar ook kinderen die problemen hebben met drukke prikkels.

Onderzoek en innovatie

Koninklijke Visio investeert veel tijd en aandacht aan onderzoek en innovatie. Zo wordt geïnvesteerd in leerstoelen, in wetenschappelijk onderzoek dus. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Leerstoel Visuele en lichamelijke beperkingen, onderzoek dat zich richt zich op de relatie tussen perceptie en actie en de effecten hiervan op leren en gedrag.

Maar er is meer. Er is een atlas voor slechtziende leerlingen ontwikkeld, die voor veel meer kinderen in het regulier onderwijs een belangrijke steun kan bieden. Er is een helpdesk voor leraren, die op ieder moment dat je met een vraag zit, kan worden gebeld. Er is een e-learning als je je wilt bekwamen in de didactiek van kinderen met een visuele beperking. Voor het delen en borgen van kennis over het dit type onderwijs is er de website www.eduvip.nl. Kennis moet je delen!

Het is moeilijk om het enthousiasme van Marcel Janssen te stuiten. Het zal niet bevreemden, dat hij gelukkig is met de oprichting van het Platform Inclusiever Onderwijs. Iedere school zou inclusief moeten denken en werken. Een school moet zijn uitgerust om kinderen de mogelijkheid te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

We praten met Marcel over de hobbels die zich kunnen voordoen voor kinderen met een visuele beperking in het regulier onderwijs. De Coronatijd en de anderhalve meter is bijvoorbeeld zo'n hobbel, vertelt hij. Kinderen die slecht zien of blind zijn hebben moeite met bijvoorbeeld die afstand in te schatten. Hij verwijst als voorbeeld naar een filmpje in het jeugdjournaal.
Kijk de uitzending van maandag 8 juni 2020 terug (vanaf 6.52)

Startonderzoeken gepresenteerd

september 2021 - Het NCOJ heeft met steun van het FNO-programma Jongeren INC voor het eerst onderzoek in Nederland uitgevoerd naar scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die werken aan inclusiever onderwijs. Dankzij het onderzoek en verkenningen bij samenwerkingsverbanden weten we welke ondersteuningsvragen scholen hebben en kan er maatwerk ontwikkeld en geboden worden. De bevindingen vormen de basis voor de komende jaren om aan de slag te kunnen gaan met scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en de leerlingen zélf om inclusief onderwijs daadwerkelijk mogelijk te maken.

Inclusief onderwijs op De Regenboog in Tiel

juni 2021 - Basisschool De Regenboog in Tiel en Kentalis gaan met ingang van schooljaar 2021-2022 nauw samenwerken. Op 1 juni 2021 is de overeenkomst getekend om samen basisonderwijs te bieden aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of gehoorproblemen die extra ondersteuning nodig hebben.

Schoolplein van De Regenboog met spelende kinderen
Foto: De Regenboog, Tiel

Basisschool De Regenboog en Kentalis willen deze leerlingen een plek bieden binnen het regulier onderwijs. Dit sluit aan bij het idee dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een reguliere school gaan. Alléén als het niet anders kan, gaat een leerling naar het speciaal onderwijs. De samenwerking biedt ook kansen voor de huidige leerlingen, doordat de expertise gedeeld wordt tussen regulier en speciaal onderwijs profiteren alle leerlingen van deze samenwerking.

Mastertalks inclusief onderwijs

oktober 2021 -In twee Mastertalks van de huisacademie Piex schetsen Dolf van Veen en Teun Dekker de stand van zaken in en de weg naar inclusiever onderwijs. Deze videogesprekken bieden aanknopingspunten voor een discussie over inclusiever onderwijs en is bedoeld voor studenten, besturen, schoolteams en iedereen met een interesse voor inclusiever onderwijs.

Inclusief bewegingsonderwijs

september 2021 - Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke of sensorische beperking, overgewicht, gedragsproblemen of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen en het is van vitaal belang dat leerkrachten en kinderen individuele verschillen erkennen en begrijpen.

Spelende kinderen met bal
Foto: Haagse Hogeschool

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) doet onderzoek naar mogelijkheden om (vak)leerkrachten te ondersteunen bij inclusief bewegingsonderwijs. Het project heet 'Disentangling Inclusion in Primary Physical Education' en wordt uitgevoerd door opleidingsdocenten en onderzoekers uit acht Europese landen.
Tijdens het seminar 'Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs' op 6 oktober geeft de Haagse Hogeschool een update van het project. Dit seminar is bedoeld voor leerkrachten en studenten HALO, Sportkunde of pabo.

2020

Stappen naar inclusiever onderwijs in Zaltbommel

december 2020 - Praktijkonderwijs De Brug, Cambium College, Koninklijke Kentalis en de gemeente Zaltbommel willen samen passend onderwijs concreet vormgeven en groeien naar inclusiever onderwijs. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt.

Historische stap

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst is een historische stap gezet naar inclusief onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking. Onderwijswethouder Adrie Bragt: Kentalis is van harte welkom in Zaltbommel. Willen is kunnen. Het blijkt maar weer, dan gaat het gewoon lukken.

Kentalis Compas College biedt nu in Sint Michielsgestel speciaal onderwijs aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Samenwerking en verbinding tussen regulier en speciaal voortgezet onderwijs is belangrijk. Samen kunnen we bestendig en hoogwaardig onderwijs bieden en zo de kansen voor onze leerlingen vergroten, aldus Sandra Beuving van de Raad van bestuur Kentalis.

De leerlingen volgen straks onderwijs in een nieuw gebouw op de onderwijs campus, waarbij nauw samengewerkt wordt met de daar al aanwezige scholen van De Brug en het Cambium College. Hans van Gent, directeur van De Brug: We gaan samen een brug slaan naar de toekomst. Rector-bestuurder Hanneke Koster van het Cambium College vult aan: De kers op de taart is het moment dat de eerste Kentalis-leerling het diploma bij ons haalt.

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken

Ook medewerkers van de betrokken scholen profiteren van de samenwerking. Docenten kunnen meer gebruikmaken van de specifieke kennis van Kentalis en medewerkers van Kentalis kunnen zich volledig richten op het overbrengen van de specifieke expertise over deze leerlingen. Zo realiseren zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor de doelgroepen van de verschillende scholen.

De drie scholen stellen samen een plan van aanpak op voor de komende twee jaar. Trapsgewijs wordt de samenwerking voorbereid en ingevuld. Het is de bedoeling dat in augustus 2022 de Kentalis-leerlingen starten in Zaltbommel.

Voor meer informatie over de mogelijke samenwerking en over Kentalis kunt u contact opnemen met Ingeborg van der Linden, senior communicatieadviseur van Koninklijke Kentalis, op 06 839 05 184 of i.vanderlinden@kentalis.nl.

Rick Brink opent schooljaar

september 2020 - Aan het begin van het schooljaar praat Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, met medewerkers van basisschool De Kroevendonk over hoe zij met beperkte middelen inclusief onderwijs gestalte geven.

Interview met Rick Brink en medewerkers De Kroevendonk. Helaas geen ondertitels.

Bron: Minister van Gehandicaptenzaken / KRO-NCRV

Minister Slob blij met beweging en praktijkplatform

maart 2020 - Ruim 600 deelnemers aan de Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs uit het onderwijs, zorginstellingen en gemeenten hoorden en zagen een enthousiaste minister Arie Slob zijn bewondering en steun uitspreken voor de beweging en lopende praktijkinitiatieven.

Minister Arie Slob tijdens Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2020.
Foto: Ewouter Blokland

De minister maakte eveneens bekend dat de experimentregeling voor samenwerking en integratie tussen speciaal en regulier onderwijs in 2020 zal worden verlengd en verruimd.

Verslag conferentie

Ter gelegenheid van de eerste conferentie is een speciale dagkrant uitgebracht waarin verslag van de conferentie wordt gedaan en waarin enkele gepresenteerde praktijkinitiatieven en buitenlandse bijdragen worden beschreven.
De film over inclusiever onderwijs die aan het begin van de conferentie werd vertoond, is beschikbaar voor gebruik.
Daarnaast heeft Tijmen Budding (17 jaar) een video-sfeerimpressie van de dag gemaakt.

Sfeerimpressie van de conferentie in video. Helaas geen ondertitels. 

Waarom het wél lukt om zorgleerlingen in de klas te houden

januari 2020 - Na de invoering van de wet Passend onderwijs in 2014 is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs alleen in de eerste twee jaren gekrompen. De meeste scholen in het po en vo verwijzen weer meer kinderen door naar het speciaal onderwijs, omdat ze hen niet de zorg kunnen geven die ze nodig hebben. Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal bewijst dat het wél kan.

Teun Dekker spreekt over zorgleerlingen in de klas. Bron: AD, 21 januari 2020

Het onderwijs in Nederland moet inclusiever worden

september 2020 - De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de ervaring van 184 kinderen die op school extra hulp krijgen. Op basis van de resultaten concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dat het Nederlandse onderwijs inclusiever moet worden. Inclusief onderwijs betekent dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan met kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben en relatief zorgelozer opgroeien: Een inclusieve school is een stap naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften leren met inclusief onderwijs al vroeg dat iedereen meetelt.

Voorkaft van rapport Kinderombudsman.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen over het algemeen tevreden zijn over de hulp maar kinderen die meerdere of bijzondere vormen van hulp nodig hebben, zijn niet zo tevreden. Die hulp is er niet, of de hulp die geboden wordt is niet goed genoeg.

Leerlingen vinden dat leraren soms te weinig begrijpen van de reden waarom een kind extra hulp nodig heeft of dat er soms te weinig aandacht is voor wat deze kinderen wel kunnen of waar ze heel goed in zijn.

Het is voor kinderen, maar ook voor hun ouders, niet altijd duidelijk wie bepaalt wat voor hulp er nodig is en welke stem kinderen hierin hebben.

De Kinderombudsman pleit in de aanbevelingen onder meer voor uitbreiding van de kennis bij docenten en ondersteunened personeel, en de rol die lerarenopleidingen daarbij kunnen spelen. Daarnaast wordt een lans gebroken voor meer transparantie in de procedures van toewijzing van extra ondersteuning, en meer aandacht voor het meten van de kwaliteit van de geboden hulp waarin kinderen zelf betrokken zijn.

In de klas hoort hij er echt bij

augustus 2020 -Veel jongeren met een beperking volgen speciaal onderwijs. Terwijl er genoeg argumenten zijn om voor regulier, inclusief onderwijs te kiezen. Maar volgens velen komt 'passend', 'inclusief' onderwijs nog niet voldoende tot stand: veel jongeren vinden hun plek niet.

Leerling van inclusieve school speelt met bal en klasgenoten
Foto: Daniëlla van Bergen

Volgens Femke van Zoggel van JongPIT, een van de organisaties die pleiten voor verdergaande invoering van inclusiviteit, zijn de ervaringen met inclusief onderwijs juist positief. Steeds meer scholen tonen lef en zeggen: jij hoort óók op onze school. Laten we streven naar structureel beleid, de overheid is aan zet. Ieder kind heeft recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.
In vijf portretten spreken jongeren, docenten en ouders over de voors en tegens van inclusief onderwijs.

Rick Brink: "Inclusief onderwijs slaagt op scholen met lef"

februari 2020 - In een interview met het magazine Naar School! van VOS/ABB pleit Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken ervoor dat ouders meer mogelijkheden krijgen om te kiezen tussen passend onderwijs in een speciale school en passend onderwijs in een inclusieve, reguliere school.

Interview met Rick Brink - VOS/ABB
Bron: Naar School!, no 22, februari 2020

Dat inclusief onderwijs nog geen gemeengoed is, komt volgens Brink niet in de eerste plaats door het onderwijs zelf. We hebben de financiering veel te strak afgebakend. Tijd voor ontschotting. Laat Den Haag eens flink aan wat goede knoppen draaien. Daarna kunnen we kijken hoe we het op al die scholen laten landen.

2019

Mel Ainscow: Every school is inclusive - to some degree

december 2019 - Als opwarmer van de startconferentie in februari 2020 een interview (in het Engels) met keynote-spreker Mel Ainscow waarin hij spreekt over aanleiding en voortgang in de ontwikkeling van inclusiever onderwijs, de rol van docenten en schoolleiders, en intercollegiale samenwerking op school.

Interview met Mel Ainscow op YouTube 

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen

juni 2019 - Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na jaren vol verwoede pogingen stijgt het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs juist.

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen
© Peter van Trijen

Op een aantal scholen lukt het namelijk wél om kinderen die extra zorg nodig hebben binnenboord te houden en goed onderwijs te geven. Zij hebben zich bij de nieuwe beweging aangesloten, zodat leraren kunnen komen kijken hoe ze dat doen.

Het is erop of eronder voor de wet passend onderwijs waarbij meer leerlingen die zorg nodig hebben op gewone scholen blijven. Eind dit jaar of begin volgend jaar moeten minister Arie Slob en de Tweede Kamer beslissen of de wet succesvol genoeg is gebleken om ermee door te gaan.

Maar de stemming is bedompt. Het aantal leerlingen op speciale scholen neemt de laatste twee jaar juist weer toe. Het speciaal onderwijs klaagt over de grote hoeveelheden leerlingen die met veel zwaardere problematiek binnenkomen. Leraren op reguliere basisscholen wijzen op hun beurt op de werkdruk en het grote aantal kinderen in de klassen dat extra aandacht nodig heeft.

Tientallen scholen, schoolbesturen, het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en onderwijsorganisaties Verus en VOS/ABB gooien het roer om. Zij willen de schouders eronder zetten om het Nederlandse onderwijs alsnog inclusiever te maken.

Mooi

Ondanks alle negatieve parameters ziet Dolf van Veen, bijzonder hoogleraar in Nottingham en hoofddocent passend onderwijs en jeugdzorg bij Hogeschool Windesheim, genoeg mogelijkheden. Want in de kern vinden leraren het idee achter passend onderwijs heel mooi, blijkt uit herhaaldelijke onderzoeken. Het helpt om een beeld te hebben van hoe ze inclusiever onderwijs kunnen vormgeven. Daar kan dit platform bij helpen, verklaart hij.

Op een aantal scholen lukt het namelijk wél om kinderen die extra zorg nodig hebben binnenboord te houden en goed onderwijs te geven. Zij hebben zich bij de nieuwe beweging aangesloten, zodat leraren kunnen komen kijken hoe ze dat doen.
Bijvoorbeeld op basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. Hier is de afgelopen zes jaar slechts één leerling naar het speciaal onderwijs verwezen. De leraren geloven erin dat alle kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Ze kijken naar wat een leerling nodig heeft en regelen dat. Met als gevolg dat in deze klassen kinderen met allerlei achtergronden zitten; autisme, adhd, gilles de la tourette, syndroom van Down.

We zorgen dat onze leraren goed zijn geschoold, hebben extra ondersteuning rondlopen en als het nodig is vliegen we iemand van buiten in,, verklaart directeur Teun Dekker. Zelfs de financiën zijn op De Kroevendonk geen belemmering. Als een samenwerkingsverband ziet dat het goedkoper is om kinderen in de reguliere klassen te houden, zijn ze echt wel bereid om mee te denken. Je moet je niet zo maar laten wegsturen, stelt Dekker.

De basisschool is zo populair dat het uit het gebouw groeit. Dat is de enige belemmering op dit moment. De klassen worden volgend schooljaar eigenlijk te vol. Dus we kijken nu al hoe we extra ondersteuning kunnen inzetten of soms zelfs twee leerkrachten in één klas.

Hindernissen

De beweging naar inclusiever onderwijs wil wegblijven van alle hindernissen die scholen ervaren om meer leerlingen in de gewone klassen te houden. Ze wil juist laten zien hoe het wél kan. Iedereen mag erbij horen. Het is voor ouders vaak al verdrietig dat hun kind een handicap heeft en dan wordt het ook nog naar de bossen gestuurd. Het is mooi als scholen zeggen: hij of zij hoort erbij. Dat die kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen, aldus Dick den Bakker, directeur onderwijs bij Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Ook de speciale scholen maken zich daar hard voor. Het LECSO wil haar leden aanmoedigen om veel meer met het regulier onderwijs samen te werken. We moeten tussen de oren krijgen dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen. Er is te veel een wij-zij-discussie ontstaan, verklaart voorzitter Wim Ludeke. Op sommige plekken werken het speciaal en regulier onderwijs al onder één dak. Daar mengen de leerlingen meer.

Je ziet die kinderen vriendjes hebben uit reguliere klassen, op kinderfeestjes komen. Kinderen met leerproblemen zie je zich optrekken aan anderen. En het is niet zo dat die zogenoemde gewone leerlingen achterblijven qua leerprestaties, constateert Van Veen.

Om meer scholen op weg te helpen, komt er een helpdesk. Daar kunnen ze met al hun vragen terecht. Ook houden de voorbeeldscholen open huis en komt er volgend jaar februari een grote conferentie. Van Veen: Prachtig dat vanuit het onderwijs zelf de wens komt om meer leerlingen erbij te houden. Zonder dat er van alles wordt opgelegd en moet. En ja, daar verwacht ik veel van.

Inclusief onderwijs in de praktijk

juni 2019 - De video-impressie van Ieder(in) laat zien wat inclusief onderwijs betekent voor leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Visie, organisatie en ondersteuning van leerkrachten en leerlingen zijn daarin sleutelwoorden.

Inclusief onderwijs op basisschool De Kroevendonk op YouTube 

Inclusief onderwijs: 'Waardeer die onderwijsondersteuners'

september 2019 - Het passend onderwijs staat onder druk. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, moeten zo veel mogelijk in het regulier onderwijs blijven. Schooldirecteur Teun Dekker en NPO-journalist Klaas den Tek praten over de toekomst van passend onderwijs en de positie van inclusief onderwijs. Beluister hieronder het vraaggesprek.

Schooldirecteur Teun Dekker en NPO-journalist Klaas den Tek
Bron: NPO Radio 1, woensdag 25 september 2019.

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan

mei 2019 - Op gewone Nederlandse basisscholen zijn kinderen met een zware vorm van autisme niet te vinden. Sterker, leraren raken bijna in paniek als ze merken dat er een kind met autistische kenmerken in de klas zit. Want dat betekent extra werk. Bovendien ontbreekt het vaak aan kennis voor goede begeleiding.

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan
© Mark Runnacles

Schotse scholen werken al sinds 1998 aan inclusiever onderwijs. Alleen zeer zwaar gehandicapte leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs. Op de speciale scholen zit maximaal 1 procent van de kinderen. Ter vergelijking: in Nederland is dat gemiddeld 3%.
Maar hoe doen die Schotten dat? De sleutel ligt grotendeels bij de hulp die leraren krijgen. De leerlingen krijgen uren voor extra begeleiding toegewezen. Voor die uren kunnen de scholen vervolgens assistenten aannemen.

Naar top van de pagina