Inclusievere scholen openen hun deuren

Bezoek scholen met een inclusieve praktijk

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven, zo blijkt uit vragen en opmerkingen die ons uit de onderwijspraktijk bereiken. Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring.
Hieronder staan de eerste inclusievere scholen vermeld die hun deuren in 2022 openen voor een werkbezoek - afhankelijk van de dan geldende Covidmaatregelen en het beleid van de ontvangende school. Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden voor een bezoek.

Het aantal inschrijvingen voor de ontvangende school is beperkt om de school niet te overbelasten. Daarnaast is er een maximum van 2 inschrijvingen per bezoekende school of organisatie om zoveel mogelijk (andere) geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de inclusieve praktijk. We werken daarom op basis van het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.
We zullen het aantal schoolbezoeken uitbreiden voor zover Covid-maatregelen dat toelaten.

Gebouw van De Korenaar met buitenspelende leerlingen
Primair onderwijs

BS Het Anker - Wijk bij Duurstede

Het bezoek is geannuleerd. Geïnteresseerden die zich al hebben ingeschreven worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Het Anker is een leef- en leergemeenschap voor kinderen van 2 tot 13 jaar in de regio Wijk bij Duurstede. Binnen Het Anker werken regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en kinderopvang intensief samen om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij en passend onderwijs te realiseren.

De school is ingedeeld in vier units: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Deze units bestaan uit reguliere groepen en sbo-groepen (met verbrede toelating), maar er wordt veel ‘groeps- en schooldoorbroken’ gewerkt. Naast regulier - en speciaal basisonderwijs heeft de school een deeltijdaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (Explora-onderwijs) en voor leerlingen met een verblijfsvergunning die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In de buitenschoolse opvang is er een aparte groep voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben.

In het schooljaar 2020/21 is de school gestart met het bieden van inclusief onderwijs in de groepen 1-2, 3 en 4. In deze inclusieve groepen volgen leerling met en zonder toelaatbaarheidsverklaring samen in dezelfde stamgroep onderwijs.
Binnen de inclusieve kleutergroepen biedt Het Anker daarnaast het programma Jonge Risico Kinderen (Jorik) aan. Dit programma richt zich op kleuters met een toelaatbaarheidsverklaring sbo (Jorik) en so 3 en 4 (Jorik-plus) waarvan nog niet duidelijk is welke vorm van onderwijs op termijn passend is.

BS De Korenaar - Eindhoven

Basisschool De Korenaar gelooft in inclusief onderwijs en vindt dat elke kind recht heeft op thuis nabij en passend onderwijs.
De Korenaar vormt samen met kinderopvang Dikkie & Dik Inclusief SPILcentrum Jagershoef. Binnen het SPILcentrum wordt door professionals intensief samengewerkt aan het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 14 jaar zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op de Korenaar wordt lesgegeven op basis van de principes van ‘Mediërend Leren’. Contact maken en aansluiten bij de mogelijkheden van een kind spelen hierbij een sleutelrol. Het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden en cognitie gaan volgens de school hand in hand. Samen spelen en leren vormen dan ook de basis van het schoolklimaat en worden door de school beschouwt als de kern van inclusief onderwijs. In de kleutergroepen wordt op De Korenaar heterogeen gewerkt. Vanaf groep 3 krijgen leerlingen les in homogene groepen en wordt er daarnaast groepsdoorbrekend samengewerkt en geleerd op de verschillende Leerpleinen die de school rijk is.

Het realiseren van inclusief en passend onderwijs gebeurt op de Korenaar niet alleen door intensief samen te werken met partners, maar ook door te investeren in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Hierdoor kan de school het onderwijs steeds beter afstemmen op de individuele behoeften van leerlingen en een breed ondersteuningsaanbod ontwikkelen. Zo heeft de school bijvoorbeeld gespecialiseerde leerkrachten in huis. Deze ZON-leerkrachten (met ieder een eigen specialisme) begeleiden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften en coachen en ondersteunen daarnaast de groepsleerkrachten. Ook wordt er bij vragen rondom leerlingzorg en onderwijsvernieuwing gebruik gemaakt van video interactie begeleiding.

IKC De Kroevendonk - Roosendaal

Vanwege de afgekondigde Covidmaatregelen (12/11/2021) is dit bezoek door de school geannuleerd. Geïnteresseerden die zich al hebben ingeschreven worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Kindcentrum De Kroevendonk staat voor inclusief denken in het onderwijs. In visie en beleid wordt ervan uitgegaan dat in principe alle kinderen samen naar school kunnen en dat leerlingen ongeacht hun beperking recht hebben op regulier onderwijs.

In de praktijk betekent dit dat de school bij voorkeur niet verwijst naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Binnen het kindcentrum wordt sinds 2015 onder meer samengewerkt met een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Hierdoor kunnen waar nodig onderwijs en zorg worden gecombineerd.

Naast het inclusief gedachtengoed wordt er op De Kroevendonk gewerkt vanuit de visie van mediërend leren. Dit concept gaat ervan uit dat elk kind een onbeperkt leervermogen heeft en het recht heeft om zichzelf te ontwikkelen. Om dit te bevorderen is het van belang dat leerkrachten een positieve verwachting hebben van de mogelijkheden van een kind.

Hierbij is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt door het netwerk rondom het kind. De Kroevendonk investeert de laatste jaren daarom ook veel in de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk en in de relatie en contacten met partners als het wijkteam, de buurtsportvereniging, het bewonersplatform en de wijkagent.

Meld u aan voor een schoolbezoek

Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Na registratie ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.
De school neemt 1-2 weken voorafgaande aan het bezoek contact met u op.
Als er te weinig aanmeldingen zijn of bij andere bijzondere omstandigheden, behoudt de school zich het recht voor een schoolbezoek te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

Aanmeldingsformulier

Ik wil graag een van de volgende scholen bezoeken

In welke sector(en) werkt u?

Door op 'Aanmelden' te klikken gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Uw e-mailadres/telefoonnummer wordt door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs gebruikt voor de communicatie over het schoolbezoek. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de school die u wilt bezoeken.

Contact

Neem met vragen over schoolbezoeken contact met ons op via schoolbezoek@naarinclusieveronderwijs.nl

Naar top van de pagina