Actueel

In de klas hoort hij er echt bij

augustus 2020 -Veel jongeren met een beperking volgen speciaal onderwijs. Terwijl er genoeg argumenten zijn om voor regulier, inclusief onderwijs te kiezen. Maar volgens velen komt 'passend', 'inclusief' onderwijs nog niet voldoende tot stand: veel jongeren vinden hun plek niet.

Leerling van inclusieve school speelt met bal en klasgenoten
Foto: Daniëlla van Bergen

Volgens Femke van Zoggel van JongPIT, een van de organisaties die pleiten voor verdergaande invoering van inclusiviteit, zijn de ervaringen met inclusief onderwijs juist positief. Steeds meer scholen tonen lef en zeggen: jij hoort óók op onze school. Laten we streven naar structureel beleid, de overheid is aan zet. Ieder kind heeft recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.
In vijf portretten spreken jongeren, docenten en ouders over de voors en tegens van inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs: 'Waardeer die onderwijsondersteuners'

september 2019 - Het passend onderwijs staat onder druk. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, moeten zo veel mogelijk in het regulier onderwijs blijven. Schooldirecteur Teun Dekker en NPO-journalist Klaas den Tek praten over de toekomst van passend onderwijs en de positie van inclusief onderwijs. Beluister hieronder het vraaggesprek.

Schooldirecteur Teun Dekker en NPO-journalist Klaas den Tek
Bron: NPO Radio 1, woensdag 25 september 2019.

Inclusief onderwijs in de praktijk

juni 2019 - De video-impressie van Ieder(in) laat zien wat inclusief onderwijs betekent voor leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Visie, organisatie en ondersteuning van leerkrachten en leerlingen zijn daarin sleutelwoorden.

Inclusief onderwijs op basisschool De Kroevendonk op YouTube 

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan

mei 2019 - Op gewone Nederlandse basisscholen zijn kinderen met een zware vorm van autisme niet te vinden. Sterker, leraren raken bijna in paniek als ze merken dat er een kind met autistische kenmerken in de klas zit. Want dat betekent extra werk. Bovendien ontbreekt het vaak aan kennis voor goede begeleiding.

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan
© Mark Runnacles

Schotse scholen werken al sinds 1998 aan inclusiever onderwijs. Alleen zeer zwaar gehandicapte leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs. Op de speciale scholen zit maximaal 1 procent van de kinderen. Ter vergelijking: in Nederland is dat percentage gemiddeld 3.
Maar hoe doen die Schotten dat? De sleutel ligt grotendeels bij de hulp die leraren krijgen. De leerlingen krijgen uren voor extra begeleiding toegewezen. Voor die uren kunnen de scholen vervolgens assistenten aannemen.

Rick Brink opent schooljaar

september 2020 - Aan het begin van het schooljaar praat Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, met medewerkers van basisschool De Kroevendonk over hoe zij met beperkte middelen inclusief onderwijs gestalte geven.

Interview met Rick Brink en medewerkers De Kroevendonk. Helaas geen ondertitels.

Bron: Minister van Gehandicaptenzaken / KRO-NCRV

Rick Brink: "Inclusief onderwijs slaagt op scholen met lef"

februari 2020 - In een interview met het magazine Naar School! van VOS/ABB pleit Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken ervoor dat ouders meer mogelijkheden krijgen om te kiezen tussen passend onderwijs in een speciale school en passend onderwijs in een inclusieve, reguliere school.

Interview met Rick Brink - VOS/ABB
Bron: Naar School!, no 22, februari 2020

Dat inclusief onderwijs nog geen gemeengoed is, komt volgens Brink niet in de eerste plaats door het onderwijs zelf. We hebben de financiering veel te strak afgebakend. Tijd voor ontschotting. Laat Den Haag eens flink aan wat goede knoppen draaien. Daarna kunnen we kijken hoe we het op al die scholen laten landen.

Waarom het wél lukt om zorgleerlingen in de klas te houden

januari 2020 - Na de invoering van de wet Passend onderwijs in 2014 is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs alleen in de eerste twee jaren gekrompen. De meeste scholen in het po en vo verwijzen weer meer kinderen door naar het speciaal onderwijs, omdat ze hen niet de zorg kunnen geven die ze nodig hebben. Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal bewijst dat het wél kan.

Teun Dekker spreekt over zorgleerlingen in de klas. Bron: AD, 21 januari 2020

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen

juni 2019 - Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na jaren vol verwoede pogingen stijgt het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs juist.

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen
© Peter van Trijen

Op een aantal scholen lukt het namelijk wél om kinderen die extra zorg nodig hebben binnenboord te houden en goed onderwijs te geven. Zij hebben zich bij de nieuwe beweging aangesloten, zodat leraren kunnen komen kijken hoe ze dat doen.

Het is erop of eronder voor de wet passend onderwijs waarbij meer leerlingen die zorg nodig hebben op gewone scholen blijven. Eind dit jaar of begin volgend jaar moeten minister Arie Slob en de Tweede Kamer beslissen of de wet succesvol genoeg is gebleken om ermee door te gaan.

Maar de stemming is bedompt. Het aantal leerlingen op speciale scholen neemt de laatste twee jaar juist weer toe. Het speciaal onderwijs klaagt over de grote hoeveelheden leerlingen die met veel zwaardere problematiek binnenkomen. Leraren op reguliere basisscholen wijzen op hun beurt op de werkdruk en het grote aantal kinderen in de klassen dat extra aandacht nodig heeft.

Tientallen scholen, schoolbesturen, het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en onderwijsorganisaties Verus en VOS/ABB gooien het roer om. Zij willen de schouders eronder zetten om het Nederlandse onderwijs alsnog inclusiever te maken.

Mooi

Ondanks alle negatieve parameters ziet Dolf van Veen, bijzonder hoogleraar in Nottingham en hoofddocent passend onderwijs en jeugdzorg bij Hogeschool Windesheim, genoeg mogelijkheden. Want in de kern vinden leraren het idee achter passend onderwijs heel mooi, blijkt uit herhaaldelijke onderzoeken. Het helpt om een beeld te hebben van hoe ze inclusiever onderwijs kunnen vormgeven. Daar kan dit platform bij helpen, verklaart hij.

Op een aantal scholen lukt het namelijk wél om kinderen die extra zorg nodig hebben binnenboord te houden en goed onderwijs te geven. Zij hebben zich bij de nieuwe beweging aangesloten, zodat leraren kunnen komen kijken hoe ze dat doen.
Bijvoorbeeld op basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. Hier is de afgelopen zes jaar slechts één leerling naar het speciaal onderwijs verwezen. De leraren geloven erin dat alle kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Ze kijken naar wat een leerling nodig heeft en regelen dat. Met als gevolg dat in deze klassen kinderen met allerlei achtergronden zitten; autisme, adhd, gilles de la tourette, syndroom van Down.

We zorgen dat onze leraren goed zijn geschoold, hebben extra ondersteuning rondlopen en als het nodig is vliegen we iemand van buiten in,, verklaart directeur Teun Dekker. Zelfs de financiën zijn op De Kroevendonk geen belemmering. Als een samenwerkingsverband ziet dat het goedkoper is om kinderen in de reguliere klassen te houden, zijn ze echt wel bereid om mee te denken. Je moet je niet zo maar laten wegsturen, stelt Dekker.

De basisschool is zo populair dat het uit het gebouw groeit. Dat is de enige belemmering op dit moment. De klassen worden volgend schooljaar eigenlijk te vol. Dus we kijken nu al hoe we extra ondersteuning kunnen inzetten of soms zelfs twee leerkrachten in één klas.

Hindernissen

De beweging naar inclusiever onderwijs wil wegblijven van alle hindernissen die scholen ervaren om meer leerlingen in de gewone klassen te houden. Ze wil juist laten zien hoe het wél kan. Iedereen mag erbij horen. Het is voor ouders vaak al verdrietig dat hun kind een handicap heeft en dan wordt het ook nog naar de bossen gestuurd. Het is mooi als scholen zeggen: hij of zij hoort erbij. Dat die kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen, aldus Dick den Bakker, directeur onderwijs bij Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Ook de speciale scholen maken zich daar hard voor. Het LECSO wil haar leden aanmoedigen om veel meer met het regulier onderwijs samen te werken. We moeten tussen de oren krijgen dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen. Er is te veel een wij-zij-discussie ontstaan, verklaart voorzitter Wim Ludeke. Op sommige plekken werken het speciaal en regulier onderwijs al onder één dak. Daar mengen de leerlingen meer.

Je ziet die kinderen vriendjes hebben uit reguliere klassen, op kinderfeestjes komen. Kinderen met leerproblemen zie je zich optrekken aan anderen. En het is niet zo dat die zogenoemde gewone leerlingen achterblijven qua leerprestaties, constateert Van Veen.

Om meer scholen op weg te helpen, komt er een helpdesk. Daar kunnen ze met al hun vragen terecht. Ook houden de voorbeeldscholen open huis en komt er volgend jaar februari een grote conferentie. Van Veen: Prachtig dat vanuit het onderwijs zelf de wens komt om meer leerlingen erbij te houden. Zonder dat er van alles wordt opgelegd en moet. En ja, daar verwacht ik veel van.

Het onderwijs in Nederland moet inclusiever worden

september 2020 - De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de ervaring van 184 kinderen die op school extra hulp krijgen. Op basis van de resultaten concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dat het Nederlandse onderwijs inclusiever moet worden. Inclusief onderwijs betekent dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan met kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben en relatief zorgelozer opgroeien: Een inclusieve school is een stap naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften leren met inclusief onderwijs al vroeg dat iedereen meetelt.

Voorblad van rapport Kinderombudsman
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen over het algemeen tevreden zijn over de hulp maar kinderen die meerdere of bijzondere vormen van hulp nodig hebben, zijn niet zo tevreden. Die hulp is er niet, of de hulp die geboden wordt is niet goed genoeg.

Leerlingen vinden dat leraren soms te weinig begrijpen van de reden waarom een kind extra hulp nodig heeft of dat er soms te weinig aandacht is voor wat deze kinderen wel kunnen of waar ze heel goed in zijn.

Het is voor kinderen, maar ook voor hun ouders, niet altijd duidelijk wie bepaalt wat voor hulp er nodig is en welke stem kinderen hierin hebben.

De Kinderombudsman pleit in de aanbevelingen onder meer voor uitbreiding van de kennis bij docenten en ondersteunened personeel, en de rol die lerarenopleidingen daarbij kunnen spelen. Daarnaast wordt een lans gebroken voor meer transparantie in de procedures van toewijzing van extra ondersteuning, en meer aandacht voor het meten van de kwaliteit van de geboden hulp waarin kinderen zelf betrokken zijn.

Minister Slob blij met beweging en praktijkplatform

maart 2020 - Ruim 600 deelnemers aan de Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs uit het onderwijs, zorginstellingen en gemeenten hoorden en zagen een enthousiaste minister Arie Slob zijn bewondering en steun uitspreken voor de beweging en lopende praktijkinitiatieven.

Minister Arie Slob tijdens Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2020.
Foto: Ewouter Blokland

De minister maakte eveneens bekend dat de experimentregeling voor samenwerking en integratie tussen speciaal en regulier onderwijs in 2020 zal worden verlengd en verruimd.

Verslag conferentie

Ter gelegenheid van de eerste conferentie is een speciale dagkrant uitgebracht waarin verslag van de conferentie wordt gedaan en waarin enkele gepresenteerde praktijkinitiatieven en buitenlandse bijdragen worden beschreven.
De film over inclusiever onderwijs die aan het begin van de conferentie werd vertoond, is beschikbaar voor gebruik.
Daarnaast heeft Tijmen Budding (17 jaar) een video-sfeerimpressie van de dag gemaakt.

Sfeerimpressie van de conferentie in video. Helaas geen ondertitels. 

Mel Ainscow: Every school is inclusive - to some degree

december 2019 - Als opwarmer van de startconferentie in februari 2020 een interview (in het Engels) met keynote-spreker Mel Ainscow waarin hij spreekt over aanleiding en voortgang in de ontwikkeling van inclusiever onderwijs, de rol van docenten en schoolleiders, en intercollegiale samenwerking op school.

Interview met Mel Ainscow op YouTube 

Terug naar begin van de webpagina